Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изменение на чл.9 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на чл.9 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Със свое Решение №278 от 28.10.2016 г., Общински съвет – Хасково, на основание чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, допълни Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, като бе създаден чл.9 с текст:

„Чл.9 Годишен размер на данък върху таксиметров превоз на пътници – 360.00 лв.“

В Община Хасково е постъпило Заявление с №53Д-44-1/14.09.2022г. от представители на превозвачите, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Хасково, с предложение годишният данък върху таксиметров превоз на пътници да бъде в размер на 300 лв., което представлява минималния размер съгласно чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

I.Причините, които налагат предлаганото изменение:

През последната година цените на горивата са се повишили с около 30-35%, а месечната инфлация за август 2022 година спрямо август 2021 година е 17.7%. Значително повишените разходи на таксиметровите превозвачи водят до намаляване на приходите за поддръжка и функциониране на таксиметровия бранш.

II.Целите, които се поставят:

Предоставяне на по-добри условия на таксиметровия бранш, а за населението на територията на община Хасково да получава максимално добри и качествени услуги от превозвачите.

III.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Приемането на изменението няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

IV.Очаквани резултати:

Резултатите, които се очакват от прилагането на изменението на Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

V.Анализ на съответствието с правото на Eвропейския съюз:

Предлаганият проект за приемане на Решение за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

VI.Мотиви за определяне на 14-дневен срок за обществено обсъждане на предложеното изменение на чл.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково:

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал.3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. В чл.61ф от ЗМДТ е посочено, че Общинският съвет определя с наредбата по чл.1, ал.2 годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответното година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

С оглед съобразяване със ЗНА и при евентуално провеждане на редовно заседание през м.октомври на органа за местно самоуправление преди изтичане на 30-дневния срок, настоящата Докладна записка няма да може да бъде включена в дневния ред.

Предвид горепосочения срок в ЗМДТ и постъпилото Заявление с №53Д-44-1/14.09.2022г. от представители на превозвачите, извършващи таксиметров превоз на пътници на територията на Община Хасково, предлагам срока за обществено обсъждане на предлаганото изменение в чл.9 от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Хасково да бъде 14 дни.

Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.61ф, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Хасково изменя чл.9 от Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково, както следва:

„Чл.9 Годишен размер на данък върху таксиметров превоз на пътници – 300.00 лв.“

Решението влиза в сила от 01.01.2023 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО:

                                           /Станислав Дечев/

Съгласно чл.26, ал.4, изр.второ от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Хасково чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet@haskovo.bg или в деловодството на Община Хасково, гр. Хасково, пл. „Общински” № 1.

Последна промяна: 19 Септември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!