Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.011-0013 „Ремонт и рехабилитация на общежития към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, община Хасково“

                                                  

 

Национален план за

 

 

Компонент 1:

 

Структура за наблюдение и докладване :

 

Бенефициент:

 

възстановяване и устойчивост

 

 

 Образование и умения

 

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

Вид на проекта:

 Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

35

Стойност на договора:

5 987 431.18 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

4 996 437,60 лв.

 990 993,58 лв.

Начална дата на проекта:

14.12.2023 г.

Крайна дата на проекта:

31.05.2026 г.

Цел на проекта:

Целта на Инвестицията е насочена към създаване на условия за равен достъп до образование за 2 бр. ученически общежития - Блок №1 и Блок №2 към Център за подкрепа за личностно развитие -Обединени ученически общежития, гр. Хасково, чрез реализация на дейности за основно обновяване, преустройство и рехабилитация, в т.ч. осигуряване на достъпна среда и внедряване на мерки за ЕЕ и постигане на клас 'А" на сградите, създаващи благоприятна, включваща, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене, самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Резюме на проекта:

 

Инвестицията е насочена към ремонт и рехабилитация на 2 бр. ученически общежития - Блок №1 и Блок №2 към Център за подкрепа за личностно развитие - Обединени ученически общежития, гр. Хасково, за създаване на комфортна обучителна и жилищна среда, осигуряваща качествени и модерни условия за живот и учене/самоподготовка на учениците, ползватели на общежитията. Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта са: 1. Основно обновяване, преустройство и рехабилитация на 2 бр. общежития - Блок №1 и Блок №2 към Център за подкрепа за личностно развитие, гр. Хасково; 2. Внедряване на мерки за ЕЕ, в т.ч. топлинно изолиране на стени, покрив, под, подмяна на прозорци и врати. мерки по системите за генерирането на топлина, отопление и вентилация; мерки за подобряване на енергийните характеристики на тръбна мрежа за транспортиране на топлоносител гореща вода и/или на въздухопроводна мрежа; мерки по системите за измерване, системите за автоматизация, контрол на параметри и наблюдение на топло и студоснабдяването, които целят икономия на енергия; мерки по системите за БГВ, мерки по системите за осветление и постигане на клас "А" за всяка сграда, както и отговаряне на изискването за сгради с близко до нулевото потребление; 3. Прилагане на технически възможните решения за осигуряване на достъпна среда , с цел подобряване на достъпа на хора с увреждания за всяка сграда, обект на ПИИ; 4. Доставка и монтаж на съвременно оборудване и обзавеждане.

Целеви групи:

 

Жители на град Хасково;

Ученици до 19 г. възраст и техните родители;

Очаквани резултати:

 

Съвременни комплекси за живот, подходящи за обитаване, отдих и обучение.

Подобрени условия за пребиваване в общежитията, които ще окажат пряко въздействие за повишаване на мотивацията за учене и на образователните резултати на учениците.

Индикатори:

Приключване на обновяването на студентски общежития – 1 бр.;

Икономии в годишното потребление на първична енергия – 417.04 MWh/y;

Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 326 лица.

Последна промяна: 2 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!