Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0060 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №17 „Иглика“, ул. „Генерал Скобелев“ №1, гр. Хасково“

                                                   

Национален план

за възстановяване и устойчивост

Компонент 1:

Образование и умения

Структура за наблюдение и докладване:

Изпълнителна агенция „Програма за образование“,

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

35

Стойност на договора:

1 816 181.65 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

1 515 986,34лв.

 300 195,31 лв.

Начална дата на проекта:

22.12.2023 г.

Крайна дата на проекта:

31.05.2026 г.

Цел на проекта:

Целта на инвестицията е модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ДГ "Иглика" № 17, гр. Хасково.

Резюме на проекта:

Инвестицията е насочена към модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ДГ "Иглика" № 17, гр. Хасково. Дейностите, които ще се реализират в изпълнение на проектното предложение са:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №17 „Иглика“ - за постигане на енергиен клас „А, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.

2. Осигуряване на достъпност на средата, посредством: вертикален подемник – платформа за осигуряване на достъпа от прилежащия терен до всички нива на сградата, осигуряване на достъпен подход към сградата чрез изграждане на рампа, осигуряване на санитарен възел за хора с увреждания на всеки етаж от сградата и др.

3. Модернизация на образователната среда в детската градина, вкл. и обновяване на помещенията, обособяване на кабинет за логопед, модернизация на откритите спортни площадки за игра, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство и др.

4. Основно обновяване на сградата и околното пространство, на ДГ "Иглика", в т.ч. изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на ВиК мрежа, реконструкция, укрепване, ремонт на ограда и подпорни стени в имота на обекта и др.

5. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ №17 „Иглика“.

Целеви групи:

 

Жители на град Хасково;

Млади семейства с малки деца;

Деца до 7 годишна възраст;

Очаквани резултати:

 

Изпълнението на проекта ще осигури съвременна материална база в ДГ "Иглика", гр. Хасково, която ще гарантира здравословни и качествени условия за обучение в системата на предучилищното образование чрез изграждане на устойчива, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение.

 

 

Индикатори:

- Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;

- Икономии в годишното потребление на първична енергия – 291,26 MWh/y;

- Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 136 лица.

Последна промяна: 2 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!