Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предложение за изпълнение на инвестиция BG-RRP-1.007-0055 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково“

                                                   

Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент 1:

Образование и умения

Структурата за наблюдение и докладване

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

35

Стойност на договора:

2 499 633,69 лв.

Съфинансиране от ЕС:

                Национално съфинансиране:

2 086 471,10 лв.

   413 162,59 лв.

Начална дата на проекта:

06.12.2023 г.

Крайна дата на проекта:

31.05.2026 г.

Цел на проекта:

Целта на Инвестицията е изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повишаване мотивацията за учене самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Резюме на проекта:

 

Инвестицията е насочена към модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково. Дейностите, които ще се изпълняват в рамките на проекта са:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, за постигане на енергиен клас „А, в т.ч. Топлинно изолиране на външни стени, покрив, на под, подмяна на прозорци и врати, тръбна или въздухопроводна мрежа, система за измерване, автоматизация и контрол, изграждане на автономна ФВЦ за собствени нужди и др.

2. Осигуряване на достъпност на средата, посредством: достъпен подход до сградата; достъпен подход до всички нива в сградата; достъпни санитарни възли; изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор с четири спирки; изграждане на външна рампа за достъп до полусутерен; на вътрешни рампи и др.

3. Основно обновяване на сградата вкл. основен ремонт на помещенията с цел създаване на модерна училищна среда, отговаряща на съвременните изисквания, както и на изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г.

4. Облагородяване на дворното пространство.

5. Изграждане на STEM среда.

 

Целеви групи:

 

Жители на град Хасково;

Млади семейства с малки деца;

Деца до 7 годишна възраст;

 

Очаквани резултати:

 

Изпълнението на инвестицията ще осигури съвременна материална база в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково, която ще гарантира здравословни и качествени условия за обучение в системата на училищното образование чрез изграждане на устойчива, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение, с високо ниво на енергийна ефективност. Изпълнението на проекта ще допринесе са изпълнение на заложената в НПВУ „Реформа на предучилищното, училищното образование и ученето през целия живот“.

Индикатори:

Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;

Икономии в годишното потребление на първична енергия – 563,06 MWh/y;

Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и

образователни заведения – 364 лица.

Последна промяна: 2 Февруари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!