Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

BG-RRP-1.007-0056 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково“

                                        

Предложение за изпълнение на инвестиция

 BG-RRP-1.007-0056 „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ №16 „Славейче“, ул. „Брацигово“, гр. Хасково“

Национален план

за възстановяване и устойчивост

Компонент 1:

Образование и умения

Структура за наблюдение и докладване:

Изпълнителна агенция „Програма за образование“,

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Вид на проекта:

Инфраструктурен

Времетраене на проекта (в месеци):

35

Стойност на договора:

1 999 798.56 лв.

Съфинансиране от ЕС:

Национално съфинансиране:

1 669 253,34 лв.

 330 545,22 лв.

Начална дата на проекта:

16.02.2024 г.

Крайна дата на проекта:

31.05.2026 г.

Цел на проекта:

Целта на инвестицията е модернизация и  въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ "Славейче" № 16, гр. Хасково.

Резюме на проекта:

Инвестицията е насочена към модернизация на образователната среда, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ДГ "Иглика" № 16, гр. Хасково. Дейностите, които ще се реализират в изпълнение на проектното предложение са:

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №16 „Славейче“ - за постигане на енергиен клас „А“, съгласно наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност, в т.ч. изграждане на ФЕЦ за собствени нужди.

2. Осигуряване на достъпност на средата, съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-2 /26.01.2021 г., посредством: вертикален подемник – платформа за осигуряване на достъпа от прилежащия терен до всички нива на сградата, осигуряване на достъпен подход към сградата чрез изграждане на рампа, осигуряване на санитарен възел за хора с увреждания на всеки етаж от сградата и др.

3. Модернизация на образователната среда в детската градина, вкл. и съгласно Наредба № 24 от 2020 г. , в т.ч. обновяване на помещенията, обособяване на кабинет на логопеда, модернизация на откритите спортни площадки за игра, изграждане на природен кът/опитна градина в дворното пространство и др.

4. Основно обновяване на сградата и околното пространство, на ДГ № 16 "Славейче", гр. Хасково, в т.ч. изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на ВиК мрежа, реконструкция, укрепване, ремонт на ограда и подпорни стени в имота на обекта и др.

5. Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на ДГ №16 „Славейче“.

Целеви групи:

 

Жители на град Хасково;

Млади семейства с малки деца;

Деца до 7 годишна възраст;

Очаквани резултати:

 

Изпълнението на проекта ще осигури съвременна материална база в ДГ "Славейче", гр. Хасково, която ще гарантира здравословни и качествени условия за обучение в системата на предучилищното образование чрез изграждане на устойчива, привлекателна, здравословна и безопасна среда за обучение.

Индикатори:

 

Приключване на обновяването на училищата и детските градини – 1 бр.;

− Икономии в годишното потребление на първична енергия – 363,30 MWh/y;

− Капацитет на класните стаи на нови или модернизирани детски заведения и образователни заведения – 118 лица.

 

Последна промяна: 5 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!