Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Правилник за предоставяне на еднократни финансови помощи на гражданите на Община Хасково

                                                                                                              

                                                   ПРАВИЛНИК

 

за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на община Хасково

 

Раздел I.

ПРЕДМЕТ

Чл.1. (1)Този правилник урежда реда, начина и условията за предоставяне и отчитането на средства за еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково.

(2) Средствата се предоставят приоритетно на лица, с доказани здравни и социални нужди или чиито имоти са пострадали от  бедствия, аварии и пожари.

 

Раздел II.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Чл. 2. (1)По реда на този правилник се разглеждат искания на физически лица, за отпускане на еднократна финансова помощ с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково, с доказани неотложни здравни и социални нужди или чиито жилища са пострадали от бедствия, аварии и пожари.

(2) Лицата, кандидатстващи за предоставяне на еднократни финансови помощи по този правилник имат право да получат такава веднъж годишно.

Чл. 3. (1) По реда на този правилник не се отпуска финансова помощ, когато касае:

1. погасяване на банкови задължения, задължения към кредитни институции и др.;

2. погасяване на задължения за данъци, такси и вноски към осигурителните и здравни фондове;

3. погасяване на задължения за текущи ремонти, наеми и др.;

4. при обявено бедствено положение на територията на община Хасково.

 

Раздел III.

РАЗМЕР НА ОТПУСКАНАТА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Чл. 4 Размерът на предоставената еднократна финансова помощ е не по-малко от 500 (петстотин) лв. и не повече от 5000 (пет хиляди) лв.

(1) В случаи на изключително тежки здравословни проблеми, при които е налице непосредствен риск за живота на гражданина, размерът на предоставената еднократна финансова помощ може да бъде до 5000 ( пет хиляди) лева, независимо от размера на годишния доход на лицето.

(2) Във всички останали случаи по чл.1, ал.1 максималната сума за подпомагане е до 3000 лв.

(3) Предоставените финансови помощи по този Правилник са индивидуални и размерът им се определя на база предоставените документи от лицето.

Чл.5 (1) Общата сума, предвидена за отпускане на помощи по реда на този Правилник, се одобрява от Общински съвет при приемането на годишния бюджет на Община  Хасково или неговата актуализация.

(2) Предоставянето на средства по този Правилник се извършва след решение на Общинския съвет до изчерпването на планираната сума по ал.1.

(4) В общинската администрация се създава регистър на предоставените еднократни финансови помощи за бюджетната година, който се води от служител на общинска администрация, определен със заповед на Кмета на Община Хасково.

 

Раздел IV.

УСЛОВИЯ  ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Чл.6. (1) Еднократна финансова  помощ се отпуска на лица, отговарящи  на следните условия:

 1. Да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково през последните 12 месеца;
 2. Да не са вписани като ЕТ и да не са съдружници в търговски дружества. Изключения се допускат за търговски дружества и ЕТ, които са декларирали нулев оборот през последните 3 (три) години от датата на подаване на заявление за подпомагане по този Правилник;
 3. Средно месечният доход за последните 3 месеца на член от семейството да е в размер до 1 минимална работна заплата за страната;
 4. Не притежават недвижима или движима собственост, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;
 5. Не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане;
 6. Да е налице доказана необходимост от консервативно или оперативно лечение с или без хоспитализация в страната или чужбина;
 7. Да не са получавали еднократна помощ от Дирекция „Социално подпомагане” - Хасково, за   съответния случай в рамките на същата календарна година с изключение на случаите, в които доказаната нужда надвишава петнадесет кратния размер на отпуснатата помощ;
 8. Поразеното жилище е единствено за семейството, не е застраховано и за него има документ за собственост;

Чл.7. Тежестта и вида на заболяването на непълнолетните и пълнолетните лица се доказва с актуална епикриза от лечебно заведение, до 3 месеца преди датата на подаване на заявлението.

Чл.8. Степента на поражение на жилището се доказва с Регистрационна бланка и Количествено стойностна сметка, изготвена от компетентните органи.

 

Раздел V.

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ

Чл.9. (1) Лицата, кандидатстващи по този правилник подават заявление по Приложение №1 от Правилника до Кмета на Община Хасково.

(2) Заявлението по Приложение №1 се подава лично или чрез пълномощника, в деловодството на общинска администрация или по пощата.

Чл. 10. (1) Към заявлението за кандидатстване за еднократна финансова помощ се представят съобразно необходимостта от отпускане на еднократната помощ следните документи:

 1. Служебни бележки за дохода за последните три месеца;
 2. Удостоверение от имотния регистър при Агенция по вписванията/нотариален акт;
 3. Актуална епикриза/експертно решение, медицинска документация;
 4. Протокол от специализиран орган/ в случаите по чл.8;
 5. Декларация по образец, Приложение №2 от Правилника;
 6. Други документи, в зависимост от конкретния случай.
 7. Документ, удостоверяващ номера на банковата сметка, заверен от съответната банка.

Чл. 11. Заявленията се разглеждат от 5-членна комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Хасково. В заседанието на комисията може да участва със съвещателен глас и председателят на ресорната постоянна комисия към Общински съвет - Хасково или упълномощен от него друг член на ресорната постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности.

Чл. 12. При разглеждане на заявленията членовете на комисията към общинска администрация, при необходимост могат да изискват по служебен ред информация от териториалните структури на Националната агенция по приходите, Бюро по труда, Дирекция “Социално подпомагане“ и др.

Чл. 13. Комисията разглежда постъпилите заявления веднъж месечно до 15-то число на текущия месец или извънредно при необходимост по предложение на нейния председател.

Чл. 14. (1) Комисията, определена със заповед на Кмета на Община Хасково окомплектова преписка за всяко от заявленията и изготвя мотивирано предложение до Председателя на Общински съвет - Хасково.

(2) В срок до три работни дни от провеждане на заседанието председателят на Комисията изпраща мотивираното предложение до председателя на Общински съвет-Хасково за разглеждане от постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - Хасково.

Чл. 15. (1) Председателят на Общински съвет - Хасково изготвя проект за решение за всяка преписка, внесена за разглеждане в Общински съвет – Хасково от Комисията по чл.11.

(2) Постоянната ресорна комисия по здравеопазване и социални дейности към Общински съвет - Хасково на свое заседание се запознава и обсъжда предоставената информация и се произнася за размера на конкретната помощ.

(3) Председателят на Комисията по чл.11 уведомява писмено лицата, подали заявление за всяко взето решение.

Чл. 16. (1) Еднократната финансова помощ на лицата се отпуска с Решение на Общински съвет - Хасково и се изплаща по банков път.

(2) Лицето, на което е отпусната финансовата помощ, получава утвърдената сума само по представена лична банкова сметка.

(3) В срок до 30 работни дни, считано от влизане в сила на решението на Общински съвет - Хасково за предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ, заявителят получава определената сума по банков път. В случай, когато има предварително изпълнение на решението по чл.60, ал.1 от АПК, е възможно и по-кратък срок за изплащане на помощта.

 

VI. ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Лицата, декларирали неверни данни губят правото да получават помощи по реда на този Правилник за следващите 2 (две) календарни години.

Файлове

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!