Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по дейност 6 „Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността“ по Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

            Във връзка с осигуряване и изпълнение на интегрирани социално-здравни услуги по дейност 6  по  Проект № BG05M9OP001-2.056-0014 „Успяваме заедно“,  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Община Хасково обявява следните работни места: 

 

Ръководител на услугата  – 2 /две/ позиции на четири часов работен ден;

Психолог - 1 /една/ позиция на 8 часа;

Медицинска сестра – 1/една/ позиция 8 часа;

Социален работник-1/една/ позиция на 8 часов работен ден и 2/две/ позиции на 4 часов работен ден;

Здравен медиатор – 1/една/ позиция на 8 часов работен ден


 

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ


            1. Ръководител на услугата  - 2 бр. на 4 часов работен ден

Кратко описание на длъжността: Планира, организира, ръководи и контролира всички дейности по дейност 6 от проекта. Определя целите на екипа от специалисти и координира общите действия за постигането им. Мотивира и насърчава груповото вземане на решения. Организира разработване на процедури и правила свързани с функционирането на предлаганите услуги, осъществява вътрешен контрол /финансов и за функционирането на услугата/.  Представлява  услугата при установяване на връзки и поддържане на контакти. Участва в изготвянето на документация за отчитането на социално-здравните услуги на проекта . Консултира и оказва професионална подкрепа на екипа от специалисти. Следи за надлежното изготвяне и  водене на документацията по проекта. Разпределя задачите между персонала и следи за тяхното изпълнение. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен - магистър;
 • Област на висшето образование  –  социални, стопански науки, здравеопазване и хуманитарни науки;
 • Професионален опит  –  2 години в сферата на социалните услуги и/или здравеопазването и/или образованието; 
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство;

 

   2. Психолог - 1 бр. на 8 часово работно време.

     Кратко описание на длъжността: Извършва диагностично-психологично изследване и консултиране на целевите групи в услугата. Организира и провежда психологична индивидуална и групова  работа с тях. Работи в екип с медицинска сестра и здравен медиатор по отношение на лечебно-оздравителната и психологична работа. Прилага методиките за психологична работа, съобразявайки се с индивидуалните психо-физически особености на включените в дейността. Изработва психологическа характеристика  за предоставените услуги. Участва в изработването на документи за работа с всяко от  лица потърсили подкрепа. Поддържа тесен контакт с роднините с цел подпомагане на психологичния процес, осигуряващ адекватно  психо-физическо развитие. Води лично досие за всеки потребител съдържащо всички материали по психичното изследване, проведените психологични мероприятия и резултатите от тях. Оказва методическа подкрепа на екипа.  Изготвя и актуализира в срок документацията за предоставените от него услуги, както и всяка друга документация, свързана с работата му по процедурите на екипа. Незабавно представя на вниманието на прекия си ръководител всеки идентифициран проблем, който би се отразил отрицателно на работата. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на ръководителя на услугата.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;
 • Специалност – „Психология”;
 • Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;
 • Професионален опит  –  1 година; 
 • Умения за работа с компютър и офис техника;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

3.Медицинска сестра – 1бр. на 8 часов работен ден

Кратко описание на длъжността: Основните дейности са свързани с предоставяне и събиране на здравна информация; Извършва промоции за здравето, превенция и профилактика за болестите; Медицински и здравни грижи и дейности; Извършва манипулации във връзка със състоянието на включените в дейността; Оказване на спешни и други дейности; Извършва и други допълнителни дейности с превенция на здравето; Провежда обучение в областта на здравните грижи; водене на отчетна докуметация, лист за извършени манипулации и дейности;  Подпомага работата на социалните работници и здравния медиатор.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• Образование – висше, образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър, бакалавър или магистър;

•Специалност – „Медицинска сестра”, “Акушерка“, „Фелдшер“ „Специалист по здравни грижи”;

•Умения за работа с компютър;

•Професионален опит - минимум 1 година трудов стаж по специалността;

•Личностни качества:дискретност,умение за работа с пациенти,умение за работа в екип, инициативност,комуникативност,лоялност.

 

 

4.Социален работник – 1бр. на пълен работен ден и 2бр. на 4 часов работен ден

 

        Кратко описание на длъжността: Предоставяне и събиране на                               информация; Поддържане на изискуемата работна документация; Социално битови дейности, като съдействие и оказване на помощ при различни дейности; Административна помощ; Подпомага медицинския специалист при извършване на определени дейности. Участва в организирането и провеждането на подготовка за работа на доставчиците на социалните услуги. Разработва съвместно с ръководителя на услугата и другите специалисти  документацията за предоставяне на социално-здравите услуги. Участва в разработването на график за работата на Центъра за обществена подкрепа. Дава консултации на потребителите по същността на оперативната програма и предоставянето на услугите по проекта. Подготвя своевременно, актуализира и съхранява документация на целевите групи. Води необходимата документация. Поддържа отчетността по предоставяне на услугите, като съгласува действията си с ръководителя на услугата. В края на всеки месец съдейства за отчитане на  дейностите по проекта.  Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други  разпореждания на Ръководителя на услугата.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;
 • Направление – „Социални дейности”, „Психология” и „Икономика“;
 • Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;
 • Професионален опит  –  не се изисква;
 • Умения за работа с компютър и офис техника;

 

5.Здравен медиатор – 1бр. на 8 часов работен ден

 

              Кратко описание на длъжността: Ще се изпълняват набор от дейности за превенция и ранна диагностика на заразни и обществено-значими заболявания посредством:

- информационни кампании посредством срещи, раздаване на информационни материали, индивидуални консултации с лица в риск;

-скрининг за обществено-значими заболявания, включително тестване за ХИВ/СПИН, диабет и др.;

-беседи с младежи за опасностите от заболявания, предавани по полов път, репродуктивното здраве и отговорното родителство;

-здравна медиация за лицата от уязвимите групи, включително здравно неосигурени и лица, които искат да възстановят здравно- осигурителния си статус;

-консултации със специалист по здравни грижи, помощ при приемане на медикаменти, следене на кръвно налягане, поставяне на превръзки и други дейности.

 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

 • Образование – средно
 • Да са физически лица, дееспособни български граждани;
 • Да притежават сертификат за „здравен медиатор”; Предоставянето на услуги от здравния медиатор по проекта следва да се извършва в съответствие с НАРЕДБА № 1 ОТ 19 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ, издадена от Министъра на здравеопазването. С нея подробно се уреждат всички изисквания за подбор, назначаване, квалификация, обучения, отговорности на здравния медиатор;

 

 •  да познават местните общности, включително местните етнически малцинства в общината, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
 • Предимство е да имат практически опит в работа с уязвими групи в областта на здравеопазването и социалните дейности.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа –  образец 1;
 • Автобиография  –  в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;
 • Декларация – приложение 1 – образец 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит (ако се изисква).
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Копие на сертификат за „здравен медиатор“ (само за кандидатите за здравен медиатор);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

 

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти с документи. Заетостта на специалистите е за срок от 12 месеца.

 

 

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи;

Втори етап -  провеждане на интервю;

 

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до  17.00 часа 27.05.2022г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038 603 489 Донка Иванова

Файлове

Последна промяна: 28 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!