Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Решение №0910

Общински съвет – Хасково

Протокол №48 от заседание на Oбщинския съвет, проведено на 18.09.2015 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9  от ЗОС и чл.4, ал.2  от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост и § 12, точка 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите / ДВ, бр.103/29.11.2013 год./
I. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 година и дава съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем за следните  имоти, публична общинска собственост:
1. Имот № 000098, находящ се в м. „Старо село“, землище с . Книжовник, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 37383; НТП – язовир.; площ на имота 7,252 дка; при граници и съседи: 000099 – предпазна дига; 000104 – пасище, мера. За имота е съставен АПОС № 7657/20.07.2015г.; при начална годишна цена – 180,00 лв. без ДДС.
2. Имот с идентификатор 77195.452.30 /стар № 000583/, находящ се в м. „Идимирли“, землище гр. Хасково; ЕКАТТЕ – 77195; НТП – водоем.; площ на имота 4,088 дка; при граници и съседи: 77195.452.31; 77195.452.8; 77195.452.29; 77195.452.27. За имота е съставен АПОС № 7423/21.05.2015г.; при начална годишна цена – 100,00 лв. без ДДС.
3. Имот с идентификатор 77195.135.50 /стар № 001157/, находящ се в м. „Герена“, землище гр. Хасково; ЕКАТТЕ – 77195; НТП – водоем.; площ на имота 22,963 дка; при граници и съседи: 77195.597.31; 77195.139.27; 77195.138.24; 77195.26.4; 77195.135.51; 77195.135.16; 77195.135.19; 77195.135.54; 77195.135.24. За имота е съставен АПОС № 7647/01.07.2015г.; при начална годишна цена – 560,00 лв. без ДДС.
4. Имот № 000138, находящ се в землище с . Въгларово, общ. Хасково; ЕКАТТЕ – 12382; НТП – водоем.; площ на имота 15,952 дка; при граници и съседи: 000148; 000147; 031037; 031038; 000201; 028005; 028008; 000128; За имота е съставен АПОС № 7559/10.06.2015г.; при начална годишна цена – 390,00 лв. без ДДС.
 
ІI. Упълномощава Кмета на общината да предприеме необходимите действия за избор на оператор чрез провеждане на публичен търг по реда на глава V от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет Хасково.
1. Определя срок на договора за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти – 10 /десет/ години.
2. Специфични условия към участниците в търга: участниците да бъдат юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по реда на Търговски закон.
3. Определя следните договорни условия:
3.1. След подписване на договора за избор на оператор същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закона за водите да се снабди с разрешително за водовземане и /или за ползване на воден обект, което се издава от Кмета на община Хасково по реда на чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите.
3.2. Операторът да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, /приета с ДВ, бр.17 от 2004 год/, както и Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията на хидромелиоративната инфраструктура, приет с ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год.
 
III. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете на офертите, депозитите, таксите за участие и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на община Хасково за провеждане на публични търгове.
 
 
Иван Иванов    

Председател на

Общински съвет - Хасково

Последна промяна: 11 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!