Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Политика за борба с подкупването на Община Хасково

Политика за борба с подкупването на Община Хасково
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата „Политика на Община Хасково за  борбата с подкупването“ е израз на приетите от общинското ръководство принципи за водене на законосъобразни, етични, прозрачни, обществено-отговорни и социално-ангажирани общински дейности.

Община Хасково не толерира каквато и да е форма на подкуп и приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп.

Община Хасково се обявява срещу подкупването и незаконните практики във всичките им форми и няма да приема, плаща или предлага подкупи - без значение от какъв вид - или да извършва каквито и да е действия свързани с подкупване в административната си общинска дейност, както и в работата си с:

 • клиентите - физически и юридически лица;
 • доставчиците на стоки и услуги, подизпълнителите и бизнес партньорите;
 • общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие и кметства;
 • държавните институции и органите на местната власт;
 • политически партии, обществени организации, политици и общественици;
 • средствата за масова информация и журналистите;
 • неправителствените и нестопанските организации;
 • местната общност;
 • чуждестранни длъжностни лица.

Община Хасково няма да се замесва в приемане или предлагане на подкупи или каквато и да е форма на неетично подбудителство или плащане, включително плащания за улеснение на процедурите свързани с възлагането на дейностите по предоставяне на административни, правни, информационни и публични услуги и няма да прави политически дарения или разходване на средства за политически и други подобни цели.

Община Хасково  не толерира същото поведение и от страна на общинските служители, общинските предприятия, търговските дружества с общинско участие и кметства, подизпълнители, бизнес партньори, държавни или общински органи и въобще от страна на всички, с които има делови взаимоотношения. Никой, който попада в обхвата на тази Политика, не трябва да предлага, дава, иска или приема лично плащане, услуга или подарък с неприемливо високи стойности, в замяна на по-благоприятно третиране или с цел да се получи по незаконен начин бизнес предимство. Служителите на Община Хасково, извършили нарушение на принципите и правилата, залегнали в Политиката и други външни или вътрешни за Община Хасково документи, свързани с превенция и противодействие на подкупването, подлежат на проверка и срещу тях ще се предприемат мерки, включително дисциплинарна отговорност, в това число уволнение, а при необходимост ще се сигнализират полиция, прокуратура или други компетентни органи.

Лицата и организациите, които попадат в обхвата на настоящата Политика, поемат ангажимент да я популяризират и да информират трети лица, че за Община Хасково подкупването и сродните му явления са неприемливи, като дават адекватен пример със своето поведение.
 

II. РЕПУТАЦИОНЕН РИСК

Репутационен е рискът от сериозно спадане на общественото доверие към Община Хасково, или от страна на клиенти, доставчици, подизпълнители, бизнес-партньори, акционери, както и на обществото като цяло - в резултат на появата на неблагоприятна информация в общественото пространство.

Загубите на общественото доверие, причинени от събития на база негативно обществено мнение, публикации и изявления в средствата за масова информация, завеждане на съдебни дела срещу общината, както и други публично оповестени негативни събития, касаещи отделни общински служители, увреждат репутацията и осуетяват постигането целите на Община Хасково и изпълнението на очакванията на заинтересуваните страни.
 

III. ЦЕЛИ

Целите на настоящата Политика са:

 • от гледна точка на ръководството на Община Хасково - да дефинира ясно, какво представлява подкупване и сродните му явления и да посочи формите и начините за превенция и противодействие към тях.;
 • да подчертае, че всяко нарушение на Политиката може да се окаже не само пагубно за репутацията на Община Хасково и да повлияе изключително негативно върху нейната дейност, но също така и че може да доведе до налагане на административни санкции и наказателната отговорност за общинските служители.
 • да прилага правила за предотвратяване на всякакви форми на подкупване, посредством които да се съобщава за всяко разкрито подкупно действие, както и когато са налице достатъчно основателни съмнения за такова, да се осигури адекватно решение на всеки въпрос, свързан с подкупни практики;
 • да вмени на ръководството на Община Хасково отговорност по разкриването и предотвратяването на подкупни действия, и по прилагането на правила за превенция и контрол;
 • да даде ясни и точни указания на общинските служители и на другите физически и юридически лица, имащи взаимоотношения с Община Хасково, с които да им укаже да не допускат да бъдат въвлечени в подкупни действия и да им обясни - какви стъпки следва да предприемат в случай, че станат обект или свидетел на подкупно поведение;
 • да гарантира, че всички установени подкупни действия и/или всяко основателно съмнение за подкупни действия ще бъдат разследвани справедливо, обективно и до край.
   

IV. ОБХВАТ И ОБЕКТИ НА ПОЛИТИКАТА

Настоящата Политика е част от вътрешната общинска нормативна рамка, която е приложима и за взаимоотношенията с общински клиенти, доставчици на стоки и услуги, подизпълнители, бизнеспартньори, общински предприятия, търговски дружества с общинско участие и кметства, държавни или общински органи и въобще по отношение на всички, с които Община Хасково има делови взаимоотношения.

Всички служители на Община Хасково, включително служители на кметства, общински предприятия, търговски дружества с общинско участие, доставчици, подизпълнители, бизнес партньори и техният персонал, са задължени да спазват тази Политика. Неспазването на Политиката може да има за резултат предприемане на дисциплинарни мерки, които биха могли да доведат, в зависимост от случая, до прекратяване на трудови правоотношения с общински служител или до преразглеждане на бизнесотношения с трета страна.

Обекти на Политиката са:

 • ръководството на Община Хасково - кмет, заместник-кметове, секретар и главен архитект;
 • всички служители на Община Хасково в отношенията помежду им;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с кметствата;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с държавната и местна администрация;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с общински предприятия и търговски дружества с общинско участие;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с доставчици на стоки и услуги, консултанти, подизпълнители и бизнеспартньори;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с политически партии, обществени организации, политици и общественици;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители със средства за масова информация и журналисти;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с нестопански и неправителствени организации и всички потребители на административни услуги;
 • отношенията на Община Хасково или нейни служители с която и да е трета страна, от които са последвали подкупни действия.

Всички служители на Община Хасково са задължени да:

 • познават и спазват, при своето служебно и лично поведение, принципите и правилата на настоящата Политика;
 • при необходимост, да обясняват при взаимоотношенията си в рамките на общинските дейности с клиенти, доставчици, подизпълнители, бизнеспартньори, общински предприятия, търговски дружества с общинско участие и кметства, че спазват тази Политика, както и да изискват от тях да имат съответстващо на нея поведение.

С постъпването си на работа в Община Хасково всички нейни служители приемат да бъдат обект на проверки, свързани с изпълнението на настоящата Политика, да участват в обучения, оценки, контрол и одити по повод прилагането и.

Политиката е приложима за всички видове подкупни практики, в това число, но не само:

 • пасивен подкуп - искане, съгласяване за получаване или приемане на подкуп;
 • активен подкуп - даване, обещаване или предлагане на подкуп;
 • подкуп на служител от държавната и местната администрация;
 • неоснователно обогатяване и всякаква злоупотреба с активи на Община Хасково.

В допълнение тази Политика трябва да се има предвид винаги, когато се установяват нови договорни взаимоотношения. При такива нови взаимоотношения Община Хасково ще изисква внимателна преценка по отношение на етичното поведение и надеждността на всеки един договорен партньор. Съществуващите договорни взаимоотношения също ще бъдат съответно преценявани.

V. ДЕФИНИЦИИ ЗА ПОДКУПВАНЕ

За целите на настоящата Политика се приемат следните неизчерпателни дефиниции за подкупване:

 • Злоупотребата със служебно положение, доверие, делегирани правомощия или поверено имущество с цел извличане на лична изгода, изгода за свързани лица или всяко поведение на служители на Община Хасково - субекти на настоящата политика - чрез което те или свързани с тях лица се облагодетелстват неправомерно и незаконно;
 • Искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга облага, или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение или неизпълнението на задължение или поведението, което се изисква, от приемащия подкупа или неполагащата се облага, или от този, на когото е обещана такава;
 • Искането, приемането, обещаването или даването на парична сума, услуга или подарък с неприемливо висока стойност, с цел да се повлияе върху действия или решения, да се получи лична или корпоративна облага, да се постигне конкурентно предимство, изгода от промяна в нормативната уредба или от действията или бездействията на длъжностни лица, контролни органи и други субекти, към които е насочено корупционното действие;
 • Други форми на подкупване.
   

VI. ОСНОВНИ РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ПОДКУПВАНЕТО

За целите на настоящата Политика се дефинират следните основни рискове:

 • Подкуп - искане, предлагане, обещаване, даване или съгласие за получаване или приемане на облага, за да се осъществи или за да не се осъществи някакво действие, което Община Хасково има законно право или задължение да извършва;
 • Плащания за улесняване - неофициални плащания, с които се цели гарантиране, ускоряване, забавяне или неизвършване на рутинно или необходимо действие, което Община Хасково има законно право или задължение да извършва;
 • Неправомерни връзки с доставчици или подизпълнители - с цел възлагане на обществени поръчки и/или даване на пазарно предимство на потенциални доставчици или подизпълнители с цел облагодетелстване на служители на Община Хасково или свързани с тях лица;
 • Даване и получаване на облаги - отнася се до всички видове подаръци с неприемливо/неуместно висока стойност;
 • Политически дарения - пряко или косвено дарение на политически партии, организации или политици;
 • Конфликт на интереси - ситуация, в която, два или повече конкуриращи се интереса, са в конфликт и пречат на способността за вземане на обективни и непредубедени решения при изпълнението на рутинно или необходимо действие, което Община Хасково има законно право или задължение да извършва;
 • Злоупотреба с активи - незаконосъобразно предоставяне на активи на Община Хасково или на управляваните от нея активи, на длъжностни лица или на клиенти за тяхна лична употреба, както и на свързани с тях лица;
 • Други подкупни рискове.
   

VII. KОНКРЕТНО И НЕИЗЧЕРПАТЕЛНО ПОСОЧЕНИ ФОРМИ НА ПОДКУПВАНЕ И СРОДНИ ЯВЛЕНИЯ, ОБЕКТ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА:

 • Искането, приемането, обещаването или даването на подкуп на длъжностни лица от органи на централната и местната власт, правоохранителни органи, органи на съдебната власт, национални органи по приходите и други компетентни органи, с цел вземане и/или отмяна на решения, свързани с дейността на Община Хасково и на управляваните от нея активи.
 • Искането, приемането, обещаването или даването на парични средства за финансиране на политически партии или политици, осигуряване на косвени ползи и/или други форми на облага, можещи да доведат до репутационен риск, свързан с подозрение в търговия с влияние, неправомерен лобизъм, вземане на политически или властови решения в полза на Община Хасково или ръководството й.
 • Извършване на подкупни действия и практики спрямо средства за масова информация и журналисти, които могат да нарушат принципите на журналистическа етика и обективност при отразяване на дейността на Община Хасково и на нейните подизпълнители, на общинските предприятия, както и на търговските дружества с общинско участие.
 • Предлагане и/или даване на подкуп на лица или организации, които осъществяват проверки, одит или други контролни или одитни функции, с цел осъществяване на въздействие върху резултатите от тяхната дейност и съдържанието на техните доклади, в полза на Община Хасково.
 • Злоупотреба от страна на служители на Община Хасково с парични средства, лични данни, ценни книжа, средства, отпускани за издръжка или други общински активи или на управляваните от общината активи, с цел предоставянето им на длъжностни лица или на клиенти, за тяхна лична изгода, както и на свързани с тях лица.
 • Подправяне на писмени документи - договори, заявления и др., прикриване или изземване на документи и/или заместването им с подправени или неистински, с цел създаване на лична изгода за длъжностни лица, клиенти, подизпълнители или бизнеспартньори на Община Хасково, както и на свързани с тях лица.
 • Използване на парични средства и ресурси на Община Хасково от нейни служители за собствени цели, или разрешаване на плащания, или получаване на такива, за недоставени стоки или неуказани услуги.
 • Използване на парични средства и ресурси на Община Хасково от нейни служители за подкрепа на неуместно предпочитани благотворителни или нестопански начинания на трети лица.
 • Унищожаване на документи или други активи на Община Хасково, с крайна цел манипулиране или изопачаване на факти, за да се създаде подвеждаща информация, в резултат на което да се стигне до управленска оценка или решение, несъответствуващи на действителността, с цел реализиране на определен личен интерес.
 • Конфликт на интереси при осъществяване на служебните задължения, свързан с облагодетелстване на лица свързани със служители, клиенти, доставчици, подизпълнители или бизнеспартньори, както и общински предприятия, търговски дружества с общинско участие и кметства.
 • Получаване и/или даване на подкуп, под формата на:

- парични средства и услуги;
- неприемливо/неуместно ценни подаръци;
- многократно и неприемливо/неуместно щедро гостоприемство;
- влизане в нерегламентирани договорки;
- изнудване и заплахи към настоящи или бъдещи служители, с цел получаване на лична изгода;
- промяна на информация и/или резултати от вътрешни проверки;
- вземане страна в междуличностни конфликти;
- назначаване или уволнение;
- други форми на подкупване.

 • Искането или приемането на подкуп, под каквато и да е форма, от клиенти, доставчици, подизпълнители или бизнеспартньори на Община Хасково, с цел вземане на решение в тяхна полза.
 • Искане на подкуп или друга облага при взаимоотношенията с клиенти на Община Хасково по повод на тяхното обслужване и извършването на всички действия и дейности, за които общината има поет ангажимент, съгласно договорни взаимоотношения, национална или вътрешна нормативна уредба, регламентираща дейността.
 • Подкупното поведение от страна на служителите на Община Хасково спрямо представители на държавни или общински органи, извън преките им служебни общински задължения;
 • Други форми на подкупване.
   

VIII. ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КОИТО СА СТАНАЛИ ОБЕКТ НА ПОДКУПНО ДЕЙСТВИЕ


Всеки служител на Община Хасково, който е станал обект на подкупно действие или свързано с подкупване, или узнае или има основателно съмнение за подкупни практики, е длъжен да съобщи за случая, като се обърне директно към Кмета на Община Хасково.

В случай, че се касае за подкупни действия от страна на кмета на Община Хасково, сигналът се препраща към Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - в съответствие с изискванията на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г..

В изложението на казуса, служителите следва да опишат ясно и разбираемо случая и да обяснят естеството на действието и причините, поради които го определят като подкупно, по смисъла на настоящата Политика. До разглеждане ще бъдат допускани и анонимни сигнали, които отговарят на описаните в предходното изречение условия.

Служителите могат да отправят своя сигнал по установения в Община Хасково ред:

 • писмено в Центъра за административно обслужване (ЦАО);
 • На официално оповестен телефон за информация 038 603300;
 • на официално оповестена електронна поща kmet@haskovo.bg;
 •  като поискат изслушване по казуса от Кмета на Община Хасково;
 • сигнал директно до Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - в случай, че се касае за подкупни действия от страна на кмета на Община Хасково;

Община Хасково няма да толерира, каквато и да е форма на репресивна мярка срещу служители, които са уведомили добросъвестно за основателните си съмнения за възможно подкупно действие. Докладването на такова притеснение и добросъвестното търсене на съвет или съдействие ще срещне пълна подкрепа на Община Хасково.


IX. ДЕЙСТВИЯ НА КЛИЕНТИ, ДОСТАВЧИЦИ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ И БИЗНЕСПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КОИТО СА СТАНАЛИ ОБЕКТ НА ПОДКУПНО ДЕЙСТВИЕ

При узнаване или основателни съмнения за подкупни практики в дейността на Община Хасково или в случаи, при които са станали обект на подкупно действие от страна на общински служители, от всеки клиент, подизпълнител, доставчик или бизнеспартньор може да съобщи за случая чрез:

 • писмено в Център за административно обслужване (ЦАО);
 • на официално оповестен телефон за информация 038 603300;
 • на официално оповестена електронна поща kmet@haskovo.bg;
 •  като поискат изслушване по казуса от Кмета на Община Хасково;
 • сигнал директно до Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) - в случай, че се касае за подкупни действия от страна на кмета на Община Хасково.

 

Община Хасково се задължава да информира своите бизнеспартньори, доставчици, подизпълнители за случаи, при които общината е станала обект на подкупни практики от трети лица, които могат или имат отношение към техния бизнес или дейност.

В случай, че Община Хасково при своите взаимоотношения с доставчик, подизпълнител или бизнеспартньор е станала обект на подкупно действие или е установила, или е била уведомена за подкупни практики или действия, се задължава:

 • да информира компетентните органи за извършените закононарушения;
 • да предприеме дисциплинарни мерки спрямо свои служители, извършили подкупно действие или участвали в подкупни практики;
 • да преразгледа договорните си взаимоотношения със съответния доставчик, подизпълнител или бизнеспартньор.

Община Хасково няма да толерира, каквато и да е форма на репресивна мярка срещу граждани, които са уведомили добросъвестно за основателните си съмнения за възможно подкупно действие. Сигналът за такова притеснение и добросъвестното търсене на съвет или съдействие ще срещне пълна подкрепа на Община Хасково.

 

X. ИЗНУДВАНЕ ИЛИ ПРИНУДА КАТО ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПОЛИТИКАТА

 

Физическото здраве и безопасност на общинските служители е от първостепенно значение за Община Хасково. Поради това, може да се направи изключение от ограниченията на тази Политика, ако общински служител е бил принуден да плати подкуп, защото е бил застрашен или принуден, или ако е възникнала необходимост от заплащане на подкуп, за да гарантира своето физическо здраве или безопасност.

 

От общинските служители се очаква да отхвърлят всякакви опити за изнудване за пари, но никога до такава степен, че да бъдат поставени в опасност, по какъвто и да е начин, тяхното здраве или безопасност.

Община Хасково никога няма да очаква от общинските служители да направят нещо, което би поставило в опасност тяхното здраве и безопасност.

Ако такива обстоятелства възникнат и общинският служител е бил принуден да направи такова плащане, следва да предупреди незабавно или при първа възможност Кмета на Община Хасково и да обясни честно и пълно ситуацията.

При никакви обстоятелства общинският служител не трябва да се опитва да скрие инцидента и при никакви обстоятелства не трябва да фалшифицира финансова информация, за да прикрие платените пари.
 

XI. ПОТЕНЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ МЕЖДУ ЧАСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩИНА ХАСКОВО


Допълнителната заетост или професионалните консултантски дейности, извършвани от общински служители, не трябва да засягат интересите на Община Хасково.

Ако общински служител възнамерява да установи или е влязъл със значително финансово участие или икономически интерес в търговско дружество, което би могло да доведе до конфликт на интереси, за това трябва да бъде уведомен упълномощения Представител на ръководството по управление на борбата с подкупването. Налице е конфликт на интереси от практическо значение, особено ако това финансово участие е в рамките на професионалната отговорност на общинския служител. Ако един общински служител знае, че тясно свързани с него лица като съпруг/а, регистриран партньор, деца с право на издръжка и други роднини, живеещи поне от една година в същото домакинство със служителя, влизат или са влезли с такова финансово участие или икономически интерес в търговско дружество, то този служител трябва да се постарае този факт незабавно да бъде съобщен на упълномощения Представител на ръководството по управление на борбата с подкупването.

Репутационен риск е възможността от негативни публикации и изявления в средствата за масова информация, електронните медии и други, свързани със служебната дейност на общинските служители или личният им живот, които, верни или неверни, могат да причинят неблагоприятно въздействие върху имиджа на Община Хасково.

В случай на репутационен риск или потенциален конфликт на интереси, общинският служител и/или прекият ръководител трябва да информира/т упълномощения Представител на ръководството по управление на борбата с подкупването, за да може той да направи съответните препоръки.


XII. ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛ

Ръководството на Община Хасково е длъжно да направи проверка по всеки постъпил сигнал, жалба или информация за подкупно действие или практика. Проверката се осъществява в срокове и по начин регламентиран във вътрешни правила за разглеждане на жалби и сигнали за подкупване в Община Хасково.

Освен проверки по сигнали за подкуп, за изпълнението на настоящата Политика могат да се извършват и други текущи проверки.


XIII. ОСНОВАНИЯ И ПРИЛОЖИМОСТ

Настоящата Политика е разработена въз основа на общовалидни правила, принципи и дефиниции определени от:

 • международен стандарт „Системи за управление на борбата с подкупването“ ISO 37001:2016;
 • разработена и внедрена  „Система за управление на борбата с подкупването“ в Община Хасково.

Политиката се прилага в допълнение към съществуващите и приложими в Община Хасково политики, вътрешни правила, работни процедури, вътрешния трудов ред, както и съобразно с действащото българско законодателство и нормативни актове, отнасящи се към проявленията на подкупване.

 

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!