Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отчет за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл.

ОТЧЕТ

за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите

комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

През отчетния период – от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 5 заседания /29.07.2022 г., 02.09.2022 г., 14.10.2022 г., 25.11.2022 г. и 16.12.2022 г./ Приети са общо 137 бр. решения.

Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателят на ОбС и председателите на представителните групи, е провел 5 заседания, които са свързани предимно с обсъждане и одобряване на дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.

През отчетния период преобладаващите докладни записки, обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти - общинска собственост, продажби на общински имоти; корекции на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково, промени по бюджета на Община Хасково; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби, както и кандидатстване с проекти по оперативни програми.

С Решение №706 от 02.09.2022 г. Общински съвет – Хасково прие окончателния годишен отчет за изпълнение на Бюджета на Община Хасково за 2021 г.

С Решение №728 от 14.10.2022 г., Решение №753 от 25.11.2022 г. и Решение №793 от 16.12.2022 г. бе извършена промяна по Бюджета на Община Хасково за 2022 г., както и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Хасково за 2022 г.

С Решение №794 от 16.12.2022 г. бе приета Бюджетна прогноза за периода 2023 - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Хасково - Етап II.

Съгласно изискванията на Търговския закон, Общински съвет – Хасково прие годишните счетоводни отчети за 2021 г. на общинските търговски дружества. /Решения №№694, 695, 696, 697 от 29.07.2022 г. и Решение №709 от 02.09.2022 г./

С Решение №723 от 02.09.2022 г. бе учредено дружество по реда на чл.357 и следващите от ЗЗД, между Община Хасково и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, с цел осъществяване на стопанска дейност по стопанисване и експлоатация на паркинги, чрез използването на имоти публична общинска собственост, отредени за паркинги.

Приет бе Актуализиран план за действие на общинските концесии за периода 2021-2027 г. /Решение №740 от 14.10.2022 г./

С Решение №795 от 16.12.2022 г. бе одобрен Годишният отчет за действащите концесионни договори за отчетния период 2021 г.

В сферата на здравеопазването и социалните дейности бяха приети следните по-важни решения:

С Решение №699 от 29.07.2022 г. Общински съвет – Хасково прие План за действие на община Хасково за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромките 2021-2030 г.

С Решения №702 от 29.07.2022 г.; №722 от 02.09.2022 г.; №749 от 14.10.2022 г.; №785 от 15.11.2022 г. и Решение №814 от 16.12.2022 г. Общински съвет – Хасково отпусна еднократни финансови помощи, съгласно Правилник за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, за лечение на тежки здравословни проблеми.

С Решение №716 от 02.09.2022 г. бе променен обхвата на второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността“.

С Решение №797 от 16.12.2022 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие разходите по предоставяне на услугите „Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст“ с капацитет 8 деца и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ с капацитет 30 деца, да бъдат за сметка на общинския бюджет до приемане на Закон за държавния бюджет на РБ за 2023 г.

Открита бе процедура за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 г. на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково. /Решение №726 от 14.10.2022 г./ Впоследствие с Решение №752 от 25.11.2022 г. бе избран за одитор Одиторска компания „АНЕД“ ЕООД – гр.София.

Общински съвет – Хасково със свое Решение №727 от 14.10.2022 г. даде съгласие „ДКЦ I – Хасково“ ЕООД да ползва кредит-овърдрафт/инвестиционен кредит в размер на 100 000 лв. за изпълнение на инвестиционна програма.

В сферата на образованието и културата, с Решение №698 от 29.07.2022 г. бе приета Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г.

С Решение №693 от 29.07.2022 г. отново бяха предоставени по 3 пр.куб.м. дърва за отопление от Общински горски фонд за зимния сезон на 2022/2023 г. на читалищата и детските градини по селата.

С Решение №710 от 02.09.2022 г. бе приета Стратегия за развитие на образованието на Община Хасково 2022-2027 г. и План за изпълнение на Стратегията за периода 2022-2024 г.

С Решение №724 от 14.10.2022 г. бяха утвърдени маломерни паралелки за учебната 2022/2023 г. на територията на Община Хасково.

В областта на спорта, Общински съвет – Хасково с Решение №738 от 14.10.2022 г. и Решение №772 от 25.11.2022 г. даде съгласие да се актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г., като прие списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане по чл.104 от ЗФВС.

Взетите решения, свързани с участие в проекти по различни оперативни програми, са следните:

-С Решение №732 от 14.10.2022 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатсва по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс, като осъществява дейността до приключване на договора;

- С Решение №733 от 14.10.2022 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства и изпълнява проектно предложение по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансиране от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл.27, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомогане.

- С Решение №757 от 25.11.2022 г. бе дадено съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по отворена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

- С Решение №758 от 25.11.2022 г. бе дадено съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по отворена процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

- С Решение №796 от 16.12.2022 г. бе дадено съгласие Община Хасково да подаде проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз.

През отчетния период Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни следните наредби:

Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково /Решение №678 от 29.07.2022 г./

Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково /Решение №730 от 14.10.2022 г./

Наредбата за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково /Решение №750 от 25.11.2022 г./

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково /Решение №788 от 16.12.2022 г./

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, дирекциите на общинска администрация и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

Съгласно разпоредбите на чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.4, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Актовете на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението на общината в 7-дневен срок от приемането им чрез публикуването им в интернет страницата на Общински съвет, както и чрез поставянето им в сградата на Общинска администрация на Община Хасково, първи етаж, на специално обозначено за това информационно табло. Актовете на общинския съвет се обнародват в "Държавен вестник", когато това е предвидено със закон.

За периода м.юли 2022 г. – м.декември 2022 г. вкл., няма обжалвани решения на Общински съвет от Кмета на Община Хасково.

От Областния управител на Област Хасково бе върнато за ново обсъждане Решение №692 от 29.07.2022 г., касаещо предоставяне право на безвъзмездно ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ помещения №6, №7, №8, №9 и №10 на ул. „Ивайло“ №1 в гр.Хасково, за нуждите на Фондация „Х и Д Джендър перспективи“. Впоследствие Общински съвет – Хасково с Решение №708 от 02.09.2022 г. предостави посочените помещения за дейността на фондацията.

В изпълнение на Указанията на Върховна Административна Прокуратура, копие от протокола от заседанията на Общински съвет; решенията, касаещи управление и разпореждане с общинска собственост, както всички новоприети, изменени или допълнени подзаконови нормативни актове, се изпращат в Районна прокуратура – Хасково.

Съгласно чл.33, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, правят предложения, изготвят доклади и становища и проекти за решения по тях.

За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.49, ал.4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии за периода от м.юли 2022 г. до м.декември 2022 г. вкл., е следния:

1. ПК по обществен ред и законност - 5 заседания;

2. ПК по ТСУ и транспорт - 5 заседания;

3. ПК по общинска собственост и стопанска

политика - 5 заседания;

4. ПК по бюджет и финанси - 6 заседания;

5. ПК по образование, култура и - 3 заседания;

вероизповедания

6. ПК по здравеопазване, екология и

социални дейности - 5 заседания;

7. ПК по земеделието, горите и проблемите на

селата - 5 заседания;

8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и

международни връзки - 4 заседания;

9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 3 заседания.

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. Със своята дейност комисиите подпомагат Общинския съвет при вземането на съответните решения.

От направената справка за постъпилите докладни записки през отчетния период, е видно следното:

От председателя на ОбС – Хасково – 11 бр.

От Комисия за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково с мандат 2023-2027 г. – 1 бр.

От ПК по здравеопазване, екология и социални дейности-1 бр.

За сведение от Кмета на Община Хасково са постъпили 130 бр. докладни записки, а от Заместник-кмета на Община Хасково Динко Тенев – 16 бр.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Съгласно изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

/Таня Захариева/

Последна промяна: 15 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!