Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково

                                               

 

Проект BG16RFOP001-1.012-0006-C01

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна администрация Хасково“

по процедура BG16RFOP001-1.012 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“

 

 

Програма:

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Вид на проекта:

Строителство

Времетраене на проекта (в месеци):

28

Стойност:

1 994 533,88 лв.

Съфинансиране от ЕС:

 Национално съфинансиране:

1 695 353,81 лв.

   299 180,07 лв.

Начална дата на проекта:

13.10.2020 г.

Крайна дата на проекта:

13.02.2023 г.

Цел на проекта:

Повишаване на енергийната ефективност в административните сгради на държавната и общинската администрация.

Резюме на проекта:

 

Сградата на Областна администрация Хасково е ситуирана в центъра на града и е построена преди 1987г. Тя помещава почти всички държавни структури, което я прави изключително важна за населението. Необходимо е да бъдат приложени мерки за енергийна ефективност на сградата, които включват повишаване на енергийната ефективност и достигане на клас на енергопотребление "А+" в публичната инфраструктура

Целеви групи:

 

Работещите в институциите, които се помещават в сградата на Областна администрация Хасково;

Жителите на област Хасково;

Лица в неравностойно положение, на които ще бъде осигурен достъп до всички институции, които се помещават в сградата;

Икономически субекти, опериращи на територията на гр.Хасково;

Бъдещи инвеститори, ползващи услугите на институциите в сградата на Областна администрация Хасково.

 

Дейности:

 

1. Организация и управление на проекта;

2. Обследване за енергийна ефективност и технически обследвания на сградата на Областна администрация Хасково;

3. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност - инженеринг;

4. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;

5. Одит на проекта;

6. Осъществяване на мерките за публичност и визуализация на проекта.

 

Очаквани резултати

1. Повишена енергийна ефективност и постигнат клас на енергопотребление "А+" в публичната инфраструктура - Административната сграда на Областна администрация Хасково;

2. Намалени разходи за енергия на обществените сгради;

3. Осигурено по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;

4. Подобрен достъп за лица с увреждания;

5. Повишен комфорт на служителите в държавната администрация и хората, обслужвани там

Статус:

 

В процес на изпълнение

 

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!