Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства

                                                     

                                                                                                                                                                                       

ДОГОВОР № BG16RFOP001-5.002-0001-C01

 

Проект „СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДКРЕПА В ОБЩНОСТТА, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ГРАД ХАСКОВО“

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:  569 591,81 лв., от които:

 

 • 484 153,04 лв. от ЕФРР
 • 85 438,77 лв. от националния бюджет

 

НАЧАЛНА ДАТА:    01.11.2018 г.

КРАЙНА ДАТА:       01.11.2020 г.

 

 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ:

 • Осигуряване на  подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да отговаря на нуждите на лицата с психични разстройства. Създаване на качествени социални услуги за лицата с психични разстройства.

 

ДЕЙНОСТИ:

 • Определяне на екип и дейности за управление и отчет на проекта;
 • Изготвяне на документация и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители;
 • Изпълнение на инженеринг;
 • Оценка на съответствието на инвестиционните проекти;
 • Строителен надзор по проекта;
 • Информация и комуникация;
 • Обзавеждане и оборудване на социалната инфраструктура.

 

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ:

 • Изграден, обзаведен и оборудван Център за грижа за лица с психични разстройства с капацитет 15 потребителя.

           

                                                                                                                                                                                                        

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване на подходящи условия за подкрепа в общността, чрез изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в град Хасково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в  растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

 

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!