Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проект „Подкрепа за Община Хасково-бенефициент по ОПРР 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

                                        

Проект

„Подкрепа за Община Хасково-бенефициент по ОПРР 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Програма:

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

Бенефициент:

ОБЩИНА ХАСКОВО

Приоритетна ос:

Техническа помощ

Вид на проекта:

Техническа помощ, доставка и обучения

Времетраене на проекта (в месеци):

6

Стойност:

 126 893,30 лв.

Съфинансиране от ЕС:

                Национално съфинансиране:

107 859,30 лв.

  19 034,00 лв.           

Начална дата на проекта:

30.06.2023 г.

Крайна дата на проекта:

30.12.2023 г.

Цел на проекта:

Подобряване на административния капацитет и възможностите на Община Хасково с оглед изпълнение на нейните функции и задължения като конкретен бенефициент по бенефициент по Приоритет 2 "Интегрирано териториално развитие на регионите" по ПРР 2021-2027 година.

Резюме на проекта:

 

Проектното предложение "Подкрепа за Община Хасково-бенефициент по ОПРР 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР" представлява съвкупност от мерки за подпомагане дейностите на общината в качеството и на бенефициент по Приоритет 2 "Интегрирано териториално развитие на регионите" на Програма "Развитие на регионите"2021-2027 (ПРР). В тази връзка Община Хасково е разработила финансов план/бюджетна линия с идентифицирани необходимости и потенциални възможности за подпомагане на Общината във връзка с предстоящия програмен период, в това число и необходимите разходи за изпълнението им. При изпълнението на финансовия план, Община Хасково ще спазва принципите на равните възможности, недискриминацията и равенството между половете.

 

Дейности:

 

Дейностите, които се предвиждат за изпълнение са: 1. Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари и други за повишаване капацитета на служителите на Община Хасково; 2. Закупуване и доставка на компютри и друго ИТ оборудване.

Очаквани резултати:

Чрез изпълнение на дейността ще бъде технически обезпечена работата на структурата и лицата, които ще бъдат отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027 г. Ще се осигури непрекъсваемост на работния процес. Комуникацията с всички заинтересовани страни ще бъде достъпна и улеснена. Информацията за изпълнението на проектите и постигнатите цели ще бъде предоставян на обществеността по един по-атрактивен и достъпен начин. Тези резултати ще бъдат постигнати чрез закупуване и използване на следното оборудване:

1. мултимедия (проектор с екран) и озвучаване - 1 бр.

2. UPS, с мрежова карта - 1 бр.;

3. видеоконферентна система - 1 бр.;

4. лиценз за операционна система - 1 бр.

5. уеб базирано приложение - 1бр.;

 6. шредер - 2 бр.;

7. настолни компютри - 14 бр.;

8. монитори за настолните компютри - 7 бр.;

Статус:

В процес на изпълнение

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Договор №BG16RFOP001-8.006-0027-С01 проект „Подкрепа за Община Хасково-бенефициент по ОПРР 2014-2020 за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“,  финансирани от ОПРР 2014-2020

Последна промяна: 12 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!