Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково

ТЕКУЩА ИНФОРМАЦИЯ

ПО ПРОЕКТ „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“

 

Между Община Хасково и Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, на 26.04.2017 год. е подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година по проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Стойността на проекта е 3713660,26 лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ, като срока за изпълнение на проекта е 30 месеца. Целта на проекта е базирана на целите, заложени в Интегрирания план за развитие на град Хасково, а именно постигане на устойчиво интегрирано развитие на база повишаване равнището на жизнената среда и жизнения стандарт на Община Хасково и подобряване на екологичната среда.

Проект „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“ е част от Инвестиционната програма и провежданата политика на Община Хасково за повишаване качеството на живот.

Дейностите които се изпълняват в рамките на проекта са :

•Организация, управление и вътрешен мониторинг на проекта;

•Публичност и комуникация по проекта с цел информиране на широката общественост за финансовия принос на ЕФРР – Организирани и проведени са стартова пресконференция и Официална церемония за стартиране на проекта „първа копка“. Изготвени са и предоставени рекламни и промоционални материали. Изработени и са монтирани на обектите три броя билбордове;

•Одит на проекта - Извършва се независим финансов одит на всички разходи направени от дейностите на проекта, включително и провеждането на обществените поръчки.

•Строителен и авторски надзор на проекта.

Всички строителни работи се извършват под прекия контрол на строителния надзор. Приемат се и всички изпълнени дейности. За всеки отчетен период се изготвят и представят в общината Отчети за изпълнените дейности по обекти. За обект: „Детска площадка в междублоково пространство на ул.„Атон“ е изготвен окончателен доклад.

По време на изпълнение на строителните дейности се осъществява непрекъснато и авторски надзор;

•Строително-монтажни работи на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково.

Напредъка на обектите, които са включени в проекта са следните:

  • "Благоустрояване на междублокови пространства кв. "Бадема", ПИ 77195.717.2 и 77195.717.14, кв. 613, гр. Хасково", включващо благоустрояване на междублокови пространства кв. "Бадема", между улиците „Места“, „22-ри септември“ и „Зеленика“.

Работи се по планираните дейности за реконструкция, модернизация и преустройство на междублокови пространства около бл. 2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 34 в кв. „Бадема”. Изпълнени са всички подземни комуникации -ВиК, електро и поливни инсталации. Изградени са предвидените подпорни стени, стълби и бетонови настилки. Работите по изпълнението на конструкциите и на двете игрища за спорт са приключили. Част от предвидените тротоарните площи са изпълнени. Работи се по вертикалната планировка и полагане на нови настилки и бетонови бордюри.

  • "Благоустрояване на междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в кв. „Орфей” – част от кв. 633, гр. Хасково" и "Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 33 и 32 в кв. „Орфей” – част от кв. 644 и 645, гр. Хасково".

За обект: "Благоустрояване на междублокови пространства на бл. 28, 33 и 32 в кв. „Орфей” – част от кв. 644 и 645, гр. Хасково", повече от 75 % от планираното строителство е изпълнено. Всички конструкции за детски площадки, подпорни стени, цветарници и футболно игрище са приключили. Изпълнението на всички подземни комуникации като ВиК, поливно и ел. инсталации е приключило. Изпълнениса голяма част от тротоарнитеплощи. Продължава изграждането на нови настилки, полагането на бетонови бордюри и довършителни дейности по спортното игрище. Строително монтажните дейности, които са предвидени за изпълнение на обект: "Благоустрояване на междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в кв. „Орфей” – част от кв. 633, гр. Хасково", като обем са по-малко от предходния обект. В момента се изпълняват ВиК връзки, подмяна на водопроводи и изпълнение на поливна инсталация. Работи се по вертикалната планировка. Полагат се бетонови бордюри.

  • "Благоустрояване на междублокови пространства между улици „Тутракан”, „Булаир”, „Одрин” и южно от ул. ”Иван Асен”, кв. 325 и кв. 326, гр. Хасково" и "Детска площадка в междублоково пространство на ул. „Атон“"

Изпълнено е строителството на обект: "Детска площадка в междублоково пространство на ул.„Атон“". Издадено е Удостоверение за въвеждане в експлоатация №64/11.07.2018 год. Детскатаплощадка се намира в зона с публични функции и висока обществена значимост. Извърши се благоустрояване на терена на озеленената площ и изграждане на нова площадка за игра и обслужващи тротоари с обща облагородена площ 247,46 м2, от които детска площадка 105,47 м2 и 141,99 м2 тротоарни площи .

На обект: Благоустрояване на междублокови пространства между улиците „Тутракан”, „Булаир“, „Одрин” и южно от ул.”Иван Асен”, кв. 325 и кв. 326, гр. Хасково се работи активно. Приключили са дейностите по изпълнението на ново осветление, поливна инсталация и рехабилитация на площадковата водопроводна мрежа. Изпълнението на строителните работи по изграждането на всички бетонови конструкции е приключило. Изпълнена е вертикалната планировка. Оформени са алеите за пешеходните преминавания и кътовете за отдих. Изградени са площите за паркинги, като на част от тях е положена планираната асфалтовата настилка. Започнато е озеленяването и засаждането на декоративна растителност.

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!