Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково организира Заключителна пресконференция и Официална церемония за приключване на обекта по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково”

                                         

 

На 28 март 2023 г (вторник) Община Хасково организира Заключителна пресконференция и Официална церемония за приключване на обекта по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково“, АДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.012-0006-C04 по процедура за директно предоставяне на БФП „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Хасково“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Пресконференцията ще се състои 28.03.2023 г. от 11:00 часа, в зала „Хасково“, а Официалната церемония ще се проведе от 12:00 часа, в двора на Областна администрация Хасково, пл. ”Свобода” №5.

В рамките на двете събития ще бъдат представени реализираните дейности и постигнатите резултати, както и информация относно изпълнените индикатори и финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта е 2 255 623, 46 лв. Безвъзмездната финансова помощ от Европейски фонд за регионално развитие е 1 917 279, 95 лв., а Националното финансиране е  338 343, 51 лв.

Начало на проекта: 13.10.2020 г.

Край на проекта:     13.04.2023 г.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна администрация Хасково“- BG16RFOP001-1.012-0006-C04, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

Последна промяна: 21 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!