Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР

На 30.03.2016 год. бе подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP001-8.001-0007-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001 “Бюджетна линия за 39 общини-бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР“, бюджетна линия BG19RFOP001-8.007 „Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ по Приоритетна ос 8: Техническа помощ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Продължителност на бюджетната линия – 39 месеца;

 

Обща сума на бюджетната линия – 145 090,21 лв.

 

Проектното предложение "Бюджетна линия за Община Хасково-бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020" представлява съвкупност от мерки които обезпечават дейностите на общината в изпълнение на инвестиционната програма за периода до 2023 година и функциите и на междинно звено. Дейностите които предвиждаме за изпълнение са:

1. Актуализация на системи за финансово управление и контрол;

2. Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционната програма;

3. Възнаграждение на екипите на Междинното звено;

4. Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители;

5. Предоставяне на техническа помощ за създаване на градски мрежи и прояви на равнище ЕС;

6. Участие в програми за обмен на опит и добри практики;

7. Управление на бюджетната линия;

8. Публичност и визуализация на дейностите на бюджетната линия.

 

Целта на проектното предложение е подобряване на административния капацитет на Община Хасково с оглед изпълнение на нейните функции и задължения като:

1. Местен орган, отговорен за изпълнението на стратегии за устойчиво градско развитие, съгласно чл.7, т.4 от Регламент (ЕС) 1301/2013;

2. Междинно звено съгласно Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти;

3. Конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 година.

 

Конкретните цели на проектното предложение са свързани с конкретните ползи които ще допринесе изпълнението на проекта , а именно:

1. Заздравяване на финансовата дисциплина в организацията чрез интегриране на процедурите по оценка и подбор на проектни предложения от Междинното звено в системата за финансово управление и контрол.

2. Финансова подкрепа в изпълнение на дейностите на общината в качеството си на Междинно звено и конкретен бенефициент по ОС 1 на ОПРР 2014-2020 чрез осигуряване на заплати на служители на организацията и външни за общината оценители.

3. Подобряване на административния капацитет чрез участия в градски мрежи на равнище ЕС и участие в програми за обмен на опит и добри практики.

 

Екип на проекта

1.Ръководител на екипа – Теодора Стефанова Пехливанова

2.Счетоводител на проекта – Петя Николова Колева

Файлове

Последна промяна: 9 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!