Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания

 

На 09.05.2019 г. Община Хасково в качеството си на конкретен бенефициент стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-2.040-0006-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – гр. Хасково“ финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа завъзрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“.

Период на изпълнение на проекта: 18 месеца.

 Обща стойност: 431 241,92 лв.,

Европейско финансиране: 366 555,63 лв.

Национално съфинансиране: 64 686,29 лв.

Главна цел: Основна цел на проектното предложение е намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за дългосрочна грижа, осигурявайки почасови мобилни услуги в домовете на потребителите. активни грижи в дома. Специфичната цел на проектното предложение е подобряване качеството на живот и осигуряване на интегрирани мобилни услуги за социално включване в отговор на комплексните здравно-социални потребности на 177 човека от следните целеви групи на територията на Община Хасково - възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства. Особен акцент при предоставянето на новите мобилните услуги са хората от малките и отдалечени населени места, където достъпът до здравно-социални услуги е силно ограничен или напълно липсва. Предоставяйки достъп до комплексни мобилни услуги в общността, проектът ще допринесе за повишаване на жизненият стандарт на хората от целевите групи, подобряване, респективно поддържане на здравното състояние на потребителите.

Дейности по проекта:

  1. СМР, обзавеждане, оборудване и закупуване на транспортни средства;
  2. Oбучение и супервизия на персонала;
  3. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;
  4. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

Целеви групи по проекта:

Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

Лица на възраст над 65 години, които са с ограничения или в невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. Лица пострадали при инцидент, хронични или временни здравословни проблеми, водещи до временна нетрудоспособност или невъзможност за самообслужване.

Хора с увреждания и техните семейства;

Лицата с трайни увреждания, които в по-голямата си част страдат от съпътстващи заболявания и се нуждаят от специализирана помощ и подкрепа, която не винаги могат да получат от обкръжението си, което предполага нуждата им от здравно-социална специализирана подкрепа. Членовете на семействата, полагащи грижа за лица с увреждания често изпадат в социална изолация и развиват психо-емоционални травми.

 

Последна промяна: 12 Август 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!