Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019-0001-CO2 Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ - ТРУДОТЕРАПЕВТ

 

Във връзка с изпълнението на проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019-0001-CO2 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следното работното място, свързано с функционирането и управлението на услугите в "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" :

 • Трудотерапевт – 1бр.

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

 

Трудотерапевт – 1 бр.

Описание на длъжността: Изработва оценки (при постъпване и текуща) за възможностите на лицата настанени в Преходното жилище. Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на индивидуални планове за работа с децата от Преходното жилище, съобразно възможностите им. Води лично дело за всяко дете, настанено в Преходното жилище, в което събира материали за изготвяне на оценката му. Организира и ръководи битовата дейност на настанените в Преходното жилище. Организира и участва в провеждането на дейности за разнообразяване живота на децата от услугата в екип със социалния работник. Организиране на свободното време, общуването и социалните контакти на целевата група. Изготвяне на трудотерапевтичен лист. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Служителят се задължава да познава и спазва нормативните изисквания свързани с функциите на длъжността. Поддържа отчетността като съгласува действията си с управителя на Преходното жилище. В края на всеки месец съдейства за отчитане на дейностите по проекта. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на Преходното жилище.

 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше,
 • Образователно- квалификационна степен - професионален бакалавър, бакалавър;
 • Специалност – социални дейности; предучилищна или начална педагогика /учител по трудово обучение/; социална педагогика; специална педагогика; медицинска сестра;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ, първоначално за срок от 6/шест/ месеца, с 6/шест/ месеца изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.Работното място ще бъде вакантно от 17.06.2022 г.

 

 

Място на работа – гр.Хасково

Преходно жилище – ул. „Градинска“ №26

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа – образец 1;
 • Автобиография – в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;
 • Декларация – приложение 1 – образец 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап - провеждане на интервю:

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17: 00 часа на 03.06.2022 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова (Гл.спец. „Човешки ресурси“)

Файлове

Последна промяна: 28 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!