Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

ОБЩИНА ХАСКОВО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Социален работник -1 бр.

Основни задължения на длъжността: Отговаря за организация на ежедневието на потребители в Дневен център за стари хора. Предоставя социална подкрепа, консултации и дейности за социална интеграция на потребителите на социална услуга. Координира медико-социални програми и грижи за възрастни хора. Осъществява комуникация с потребители на услугата. Отговаря за опазване на живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата на услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции. Следи за надлежното изготвяне и водене на документацията в ДЦСХ.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър;

Специалност – „Социални дейности”,

Умения за работа с компютър;

Професионален опит – наличие на професионален опит, съответстващ на длъжността е предимство;

Личностни качества: дискретност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност;

Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.1 от КТ на пълно работно време – 8 часа, изпитателен срок 6/шест/ месеца.

Място на работа – гр. Хасково, Община Хасково, ул. „Георги Кирков” № 82,вх.Б

Дневен център за стари хора.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за постъпване на работа – образец 1;

Автобиография – в свободен текст;

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;

Декларация – приложение 1 – образец 3;

Копие на документ за образователно-квалификационна степен.

Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.

Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап - провеждане на интервю:

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 4, стая 402, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 10.03.2023г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

Файлове

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!