Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ – СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

ОБЩИНА ХАСКОВО

ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

по проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“

 

Във връзка с изпълнението на проект Проект "Подай ръка на нашите деца", финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“, Община Хасково обявява следните работни места:

Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст".

 • Социален работник – 1 бр.

 

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжностите във връзка с функционирането и управлението на "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст".

 

Социален работник в услугата "Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст" - 1 бр.

Описание на длъжността – Организира приемането, настаняването и изписването на в преходното жилище. Поддържане на изискуемата работна документация. Води личните дела на настанените потребители. Оформя и предава в отдел “Закрила на детето” – Хасково периодични доклади на децата. Замества отсъстващите трудотерапевти, като организира разнообразни занимания, без да провежда занятия. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца и нормативните изисквания за защита на личните данни. Служителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за закрила на детето. Служителят се задължава да познава и спазва нормативните изисквания свързани с функциите на длъжността. Участва в провеждането на екипни срещи. Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето” към Дирекциите „Социално подпомагане”. Поддържа отчетността като съгласува действията си с упрвителя преходното жилище. В края на всеки месец съдейства за отчитане на дейностите по проекта. Отговаря за опазване на имуществото и неговото използване по предназначение и икономичното използване на материали и консумативи. Изпълнява и други разпореждания на Управителя на преходното жилище.

 

Минимални зисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
 • Професионално направление – „Социални дейности”, „Психология” или специалност „Социална педагогика“;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Добро психическо и физическо здраве, емоционална устойчивост;

 

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ, с изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

Място на работа – гр.Хасково

Преходно жилище – ул. „Градинска“ №26

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Заявление за постъпване на работа – образец 1;
 • Автобиография – в свободен текст;
 • Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец 2;
 • Декларация – приложение 1 – образец 3;
 • Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
 • Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
 • Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
 • Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.


ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи:

Втори етап - провеждане на интервю:

 

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр.Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17: 00 часа на 10.06.2022 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

 

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 

За повече информация: Община Хасково

телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова (Гл.спец. „Човешки ресурси“)

Файлове

Последна промяна: 28 Юни 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!