Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА"

ОБЩИНА ХАСКОВО ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА НАЕМАНЕ НА МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ШАНС ЗА НАШИТЕ ДЕЦА",

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, Община Хасково обявява следното работно място:

Длъжността - Медиатор – 1 работно място е свързана с изпълнението на дейност 8 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ по проект „Шанс за нашите деца“.

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Медиатор в дейност 8 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“ по проект „Шанс за нашите деца“.

Кратко описание на длъжността – Провеждане на работа на терен – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество; Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение; Разпространение на образователни и информационни материали сред целевите групи и рискови общности; Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите; Насочване и/или придружаване на потребители до услугите; Подпомагане на специалистите при реализация на дейностите в конкретните услуги по отношение на връзката „специалист – семейство”; Подпомагане на работата на социалният работник и други членове на екипите по проекта; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно образование;

Професионален опит – не се изисква;

Личностни качества и умения, които включват: комуникативни и социални умения; личностна и емоционална зрялост; умения за работа в екип; инициативност, самоконтрол, толерантност; отговорност;

Умения за работа с компютър и офис техника.

Длъжността се заема, чрез сключване на срочен трудов договор по реда на чл.68, ал.1, т.2 от КТ, с изпитателен срок за пълно работно време – 8 часа.

Проектът е със срок до 31.12.2022г.

Място на работа – гр. Хасково

Общностен център за подкрепа на деца и родители – ул. „Железни врата“ №6

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Заявление за участие – приложение 1;

Автобиография – в свободен текст;

Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда– по образец приложение 2;

Декларация –– приложение 3;

Копие на документ за образователно-квалификационна степен.

Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА- на два етапа:

Първи етап - по документи;

Втори етап - провеждане на интервю;

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17.00 часа 18.10.2022г.

Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038 603 396 Десислава Стоянова

Файлове

Последна промяна: 11 Октомври 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!