Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за заемане на длъжността юрисконсулт в Дирекция ”Администрация и правно-нормативно обслужване ” в Община Хасково.

                                                        О Б Я В Л Е Н И E

                  за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се 

                                                     ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За държавен служител за заемане на длъжността “юрисконсулт” в отдел ПНО, дирекция АПНО, Община Хасково 
1.Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър
2.Специалност, по която да е придобито образованието: „Право“, с придобита юридическа правоспособност
3.Професионален опит:  не се изисква
4.Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
5.Минимален ранг: V младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 11, експертно ниво 7
6.Минимален размер на основната работна заплата: 933 лв.
/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/
7.Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно
8.Начин на провеждане на конкурса: 
-решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрация
- интервю
9.Документи за кандидатстване:
1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;
2.Декларация по 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура
3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
4.Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или ранг /при наличие на такива /
10.Място и срок на подаване на документи:
- документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при гл. специалист “Човешки ресурси” в Община Хасково или по електронен път на e-mail hr@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис.
- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса
При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
11.Кратко описание на длъжността:
-Подпомага Началника на отдел ПНО при подготовката за издаване на заповеди, инструкции и други административни актове.
-Участва в:
*Съгласуването на вътрешните актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково.
*Разработването и съгласуването на проектите за нормативни, административни и други актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково.
*Участие в комисии по разглеждане, оценка и класиране на участници/кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки.
*Изготвяне на становище по жалби на граждани, по отношение на текущата дейност на Община Хасково.
-Изготвя след възлагане от Началника на отдел ПНО:
*становища по законосъобразността на съставените от съответните контролни органи актове за установяване на административни нарушения, уведомяване на актосъставителите за допуснати неточности или нарушения.
*писмени юридически консултации за служителите заемащи ръководни длъжности.
-Носи отговорност за:
*своевременното подготвяне и издаване на административни и други актове.
*конкретното и своевременно осъществяване на процесуалното представителство на Община Хасково.
-Осъществяване на процесуално представителство на Община Хасково, изготвяне на искови молби, жалби, становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове.
-Контролира съвместно с Началника на отдел ПНО законосъобразността и спазването на всички вътрешни заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции и др.
-Изпълнява други функции и задачи възложени от Началника на отдела или директора на дирекцията.

12.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:
- Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата на Община Хасково -  www.haskovo.bg.

 

Файлове

Последна промяна: 24 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!