Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Хасково обявява конкурс за държавен служител за длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в отдел ПНО, дирекция АПНО

О Б Я В Л Е Н И Е

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За държавен служител за заемане на длъжността „Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в отдел ПНО, дирекция АПНО, Община Хасково

1.Изисквана минимална степен за завършено образование: бакалавър

2.Професионален опит: 1 година или придобит IV младши ранг

3.Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

4.Минимален ранг: IV младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 10, експертно ниво 6

5.Минимален размер на основната работна заплата: 780 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

6.Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

7.Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест

- интервю

8.Документи за кандидатстване:

8.1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към него;

8.2.Декларация по 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура

8.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

8.4.Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или ранг

9.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при гл. експерт “Човешки ресурси” в Община Хасково или по електронен път на e-mail hr1@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 08.30 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в 10 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса

/ 07.02.2023 г.  до 16.02.2023 г. 17,00 часа/

При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите лично или чрез пълномощника ще бъдат уведомявани от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

10.Кратко описание на длъжността: Секретарят на МКБППМН организира и координира цялостната дейност на МКБППМН; Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината; Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на общината; Изготвя планове и програми за дейността на МКБППМН; предлага на общинското ръководство инициативи и дейности по превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; самостоятелно или съвместно с други органи и организации участва в разработването на проекти; Подготвя и организира разглеждането на възпитателните дела на малолетните и непълнолетните; Организира пленарните заседания на МКБППМН; Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели; Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН; Участва в разработването и предлага на ЦКБППМН програми и дейности за предотвратяването и ограничаването на криминогенните фактори; осъществява контакти с местната администрацията на ръководно териториално ниво и с ЦКБППМН, регионални и местни структури на МОН, ДАЗД, ДСП /ОЗД/, МВР, МЗ, МП, съд, прокуратура, следствие и други институции, с граждани и обществени организации, и други, във връзка с изпълнение на служебните си задължения.

11.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и другите съобщения във връзка с конкурса:

- Община Хасково, гр. Хасково, пл. “Общински” № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата на Община Хасково - www.haskovo.bg.

12.Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Файлове

Последна промяна: 24 Февруари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!