Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.9, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство и                        Заповед № РД-239  от 27.02.2023г.  на кмета на Община Хасково

 

ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН

 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ  – ХАСКОВО

I. Място на работа: гр. Хасково, Регионален исторически музей – Хасково, пл. Свобода №19.

II. Характер на работата: Организира, координира и контролира цялостната дейност на Регионален исторически музей – Хасково.

Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28,   ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

III. Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл.28, ал.5 от Закона за културното наследство:
 • Образование – висше, образователно-квалификационна степен „магистър“;
 • Професионално направление – история и археология, социология, антропология и науки за културата;
 • Професионален опит - 5 години в съответното професионално направление;
 • Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:

 • Присъдени научни степени.
 • Опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство.
 • Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;
 • Чуждоезикова подготовка;
 • Компютърна грамотност.

 

IV. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Допускане до конкурс.
 2. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей – Хасково за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
 3. Събеседване.

 

V. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие.
 2. Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
 3. Документи удостоверяващи трудовия стаж – трудова или служебна книжка, осигурителна книжка  (копие);
 4. Професионална автобиография;
 5. Документ за завършено висше образование – копие с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата;
 6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок от 3 месеца.
 7. Копия на документи удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличието на такива;
 8. Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей – Хасково за 5 годишен период, като подробно е разработена за първата от тях, в 9 /девет/ екземпляра в запечатани, непрозрачни и ненадписани пликове, в обем до 10 страници.

VI. Концепцията съдържа:

 • анализ и оценка на състоянието на Регионален исторически музей – Хасково; основни проблеми на функционирането му;
 • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт  и мястото му в музейната мрежа;
 • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътища за постигането им;
 • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;      
 • етапи на реализация на концепцията.

 

VII. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на община Хасково.

Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Община Хасково, пл. Общински №1, ет. 3, стая №309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците с кандидатите и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното таблото в сградата на Община Хасково и на официалния сайт на Община Хасково- www.haskovo.bg .

За справка: Донка Иванова, тел. 038 603 321.

 

 

Последна промяна: 6 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!