Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.898, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Кафе-аперитив на два етажа с покрита тераса“

Община Хасково на основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.1, чл.17, ал.1, чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:

- Борис Стамов Делиев - с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „*****“ № ***, вх. *, ет. *, ап. **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.703.226, кв. 1064, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково;

- Евгения Дончева Бонева - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „****“ № *, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.703.222.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.703.222, кв. 1064, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково;

- Диян Георгиев Дженев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*** ***“ № *, ет. *, като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.703.222.1 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.703.222, кв. 1064, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково;

- Кирил Дойчев Янков - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж.к. „******“ №**,  вх. *, ет. *, ап. *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.703.891, кв. 1064, ж.р. „Кенана“, гр. Хасково;

- че със Заповед №УТ-533/17.10.2023г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77195.703.898 и нов план за регулация част от поземлен имот с идентификатор 77195.703.898, кв. 1064, ж.р. „Кенана“ по плана на гр. Хасково;

- инвестиционен проект за строеж „Кафе-аперитив на два етажа с покрита тераса“ намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.703.898, кв. 1064, ж.р. „Кенана“ по плана на гр. Хасково, за който е издадено Разрешение за строеж № 442/17.10.2023г.;

Заповедта, проектът и разрешението за строеж се намират в Дирекция АГСИ  на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването й.

Последна промяна: 20 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!