Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ IV, УПИ VI и УПИ VII (имот с идентификатор 77195.739.509 по КК на гр. Хасково), кв. 662 по плана на гр. Хасково

Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Айшегюл Садула Шабан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**** ******“ № **, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.744.75 и сградата намираща се в него;

- Севдин Исмаил Сали – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „**** ******“ № *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.739.311 и сградите намиращи се в него;

- Рушен Байрамали Дурхан – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „************“ № **, ет. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.739.298, гр. Хасково;

- Лезие Юсни Мехмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „************“ № ***, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.739.298, гр. Хасково;

- Мустафа Налим Бекир – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „*. ******“ № *, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.739.298 и сградата намираща се в него;

- Расим Азис Садула – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „******“ № *, вх. *, ет. *, ап. **, като собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.739.298 и сградата намираща се в него;

че със Заповед №УТ-49/27.01.2023г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ IV, УПИ VI и УПИ VII (имот с идентификатор 77195.739.509 по КК на гр. Хасково), кв. 662 по плана на гр. Хасково и не уважавам постъпилите възражения.

Заповедта и проектът се намират в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев”
№ 3, ет. І-ви, стая № 1
8. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Последна промяна: 13 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!