Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП – план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.741.23, УПИ V,  кв. 132 по плана на гр. Хасково.

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Александра Димитрова Харизанова – с последен известен административен адрес: гр. Сливен, ж.к. „**** ******“ №*, вх. *, ет. *, ап. *,  като съсобственик на сграда с идентификатор 77195.741.26.1 и самостоятелен обект с идентификатор 77195.741.26.1.2 намиращи се в поземлен имот с идентификатор 77195.741.26;

- Виолета Романова Даскалова – с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „***** *******“ №***, вх. *, ет. *, ап. *, като съсобственик на поземлен имот с идентификатор 77195.741.24 и сградите намиращи се в него;

- Красимира Иванова Пухова – с последен известен административен адрес: гр. Пловдив, бул. „****** ********“ №*, вх. *, ет. *, ап. *, като собственик на сграда с идентификатор 77195.741.27.2 намираща се в поземлен имот с идентификатор 77195.741.27;

че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на поземлен имот с идентификатор 77195.741.23, УПИ V,  кв. 132 по плана на гр. Хасково.

Проектът се намира в Дирекция АГСИ на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки ден от 8.30 – 17.00 ч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14 - дневен срок от получаване на съобщението.

Последна промяна: 12 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!