Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за поправка на Заповед №УТ-543/02.11.2022г. за ОФГ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-6897-2/18.08.2022г. е издадена Заповед №УТ-270/23.05.2023г. за поправка на Заповед УТ-543/02.12.2022г. - за изработване на комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за строеж: „ФЕЦ в ПИ №75085.101.1 по КК на с.Узунджово и външно ел. захранване.

Поправка на ОФГ с допълване на Заповед №УТ-543/02.11.2022г. на Кмета на Община Хасково с допускане изработването на парцеларен план като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ.  В тази връзка в текста на Заповедта:

- на стр. 1, ред  19  от горе на долу, след думите „общински път с идентификатор 75085.101.15 по КК на с.Узунджово“ да се добави „земеделска територия“.

- на стр 1,  ред 27 и ред 31 от горе на долу, след думите „план схема по чл.108, ал.2 от ЗУТ“ да се добавят думите „и парцеларен план“.

 - на стр 2,  ред  2 от горе на долу след думите и цифрите „ чл.108, ал.2, т.8 от ЗУТ“ да се добавят думите и цифрите „чл. 110, ал.1, т.5“.

 -на стр.2, ред 9 от горе на долу, след думите  „план-схема по чл.108, ал.2, т.8 от ЗУТ“ да се добавя думите  „и проект за парцеларен план“.

Настоящата заповед е неразделна част от издадената заповед №УТ-543/02.11.2022г., която в останалата си част не се променя.

Заповедта да бъде съобщена на основание чл. 61, ал.1 от АПК на всички заинтересовани лица.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана чрез Община Хасково пред Хасковския административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването й на основание чл. 149, ал. 1 от АПК.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 26 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!