Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПЗ и план-схема по част електрическа за ПИ №46992.104.3, м. "Стопански двор", с. Манастир, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Н-2130-1/14.10.2022г. е издадена Заповед №УТ-585/21.11.2022г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема по част електрическа за поземлен имот №46992.104.3, м. „Стопански двор“, с. Манастир,  общ. Хасково.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване в зона Пп. Линиите на застрояване да са съобразени с изискванията на чл.35 и чл.60 от ЗУТ.

С план-схемата да се проектира кабелна линия до имота, съгласно становище на ЕРЮГ.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 23 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!