Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №77195.705.846 и ПИ №77195.705.847, кв.1330, ж.р. "Куба", гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-3577-8/09.12.2022г. е издадена Заповед №УТ-128/10.03.2023г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имоти №77195.705.846 и №77195.705.847, ж.р. „Куба“, кв. 1330 по плана на гр. Хасково.

С плана за регулация за поземлен имот №77195.705.846 да се отреди УПИ с проектун номер ХХІХ, а за поземлен имот №77195.705.847 да се  отреди УПИ с проектен номер ХХХ, кв. 1330, ж.р. „Куба“, гр. Хасково, като вътрешните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници и действащата улична регулация. Новообразуваните урегулирани поземлени имоти да се предвидят с конкретно предназначение за „жилищни нужди“ .

С плана за застрояване за новообразуваният УПИ с проектен номер ХІХ, кв.1330, ж.р. „Куба“, гр. Хасково да се предвиди свободно ниско застрояване за изграждане на жилищна сграда, а за УПИ с проектен номер ХХХ, кв.1330, ж.р. „Куба“, гр. Хасково да се предвиди свободно средно застрояване за изграждане на жилищна сграда. Линиите на застрояване в УПИ с проектен номер ХХІХ да се съобразят със сервитутите на преминаващите през северната и западната граници на имота енергиен обект.  

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 15 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!