Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №77195.705.374 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Куба"

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на  заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Г-2223-4/29.12.2023г. е издадена Заповед №УТ-96/21.02.2024г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 77195.705.374 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Куба“.

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за регулация ПИ 77195.705.374 по КК на гр. Хасково да се урегулира като страничните регулационни граници се поставят в съответствие с имотните граници, а лицето към одобрената улична регулация. Новото УПИ е с предназначение „за жилищни нужди“ и с проектен номер І.

Планът за застрояване да предвиди свободно ниско застрояване.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

правка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 1 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!