Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ №77195.750.62, кв.1224, ж.р. "Каменец", гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94М-6688-1/03.01.2023г. е издадена Заповед №УТ-13/12.01.2023г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 77195.750.62 по КК на гр. Хасково, кв. 1224, ж.р. „Каменец“.

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за регулация ПИ 77195.750.62 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Каменец да се урегулира в УПИ с проектен номер V, като вътрешните регулационни линии се поставят по имотните граници. Предназначението на новообразуваното УПИ е „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!