Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ №77195.729.596, кв.862, ж.р. "Изгрев", гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94А-1676-1/02.02.2023г. е издадена Заповед №УТ-127/10.03.2023г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот №77195.729.596, ж.р. „Изгрев“, кв. 862 по плана на гр. Хасково.

С плана за регулация за поземлен имот №77195.729.596 да се урегулира в УПИ с предназначение за „жилищни нужди“. Новите вътрешни регулационни граници да се поставят в съответствие с имотните граници на имота. За урегулиране към улица с о.т. 318 и о.т. 284 е необходимо ПИ №77195.729.596 и част от ПИ №77195.729.574 /с НТП второстепенна улица, собственост на общината/ да се урегулират в съсобствен УПИ. Проектен номер на УПИ ІІІ от кв.862 по плана на гр. Хасково.

С плана за застрояване за поземлен имот №77195.729.596, ж.р. „Изгрев“, гр. Хасково да се предвиди ниско свободно застрояване с ограничителни линии на застрояване.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 15 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!