Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ №77195.702.335, кв.1028, ж.р. "Кенана", гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Б-2000-2/25.10.2023г. е издадена Заповед №УТ-576/09.11.2023г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ 77195.702.335 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“.

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за регулация ПИ 77195.702.335 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Кенана да се урегулира в УПИ с проектен номер V, като вътрешните регулационни линии се поставят по имотните граници. Предназначението на новообразуваното УПИ  да бъде „за жилищни нужди“.

С плана за застрояване да се предвиди свободно ниско застрояване.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 17 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!