Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПР за ПИ №77195.705.508, кв.1338, гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 53Ф-205-6/13.04.2023г. е издадена Заповед №УТ-240/11.05.2023г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация за ПИ 77195.705.508 по КК на гр. Хасково, кв. 1338, гр. Хасково.

С настоящото разрешение се одобрява заданието за изработване на ПУП съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

С плана за регулация ПИ №77195.705.508 по КК на гр. Хасково, да се урегулира в две УПИ-та с проектни номера І и ІІ от кв.1338. При урегулирането на имота вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие със съществуващите вътрешни имотни граници на ПИ №77195.705.508. Вътрешната регулационна граница между УПИ І и УПИ ІІ да се проектира съгласно скицата предложение. Лицето на новите УПИ-та към действащата улична регулация.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 17 Май 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!