Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за ПУП - ПР на ПИ №77195.703.45, кв.1039, ж.р. "Кенана", гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Я-1083-5/06.12.2022г. е издадена Заповед №УТ-40/17.01.2023г. - за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация на ПИ 77195.703.45 по КК на гр. Хасково, ж.р. „Кенана“.

С плана за регулация ПИ 77195.703.91 по КК на гр. Хасково, ж.р. "Кенана да се урегулира като самостоятелен УПИ LII „за жилищни нужди“ в кв.1039 по плана на гр. Хасково, като регулационните линии се поставят в съответствие с вътрешните имотни граници, а лицето на имота се проектира по действащата улична регулация.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ. Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 23 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!