Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІІ и УПИ VІІІ, кв.471б по плана на гр. Хасково

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Д-7948-2/07.07.2023г. е издадена Заповед №УТ-478/08.09.2023г. – за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VІІI и УПИ VІІ, кв.471б по плана на гр. Хасково

Изменението на плана за регулация се състои в: ПИ №77195.719.104 по КК на гр. Хасково се урегуллира като вътрешните регулационни граници се поставят по съществуващите имотни граници. За осигуряване на лице към действащата улична регулация, се образува съсобствен урегулиран поземлен имот, ведно с част от общински имот – ПИ №77195.719.39 по КК на гр. Хасково с НТП улица.

Вследствие на изменението се променят площите и лицата на УПИ VІ, УПИ VII, УПИ VIII и УПИ ІХ, кв.471б по плана на гр. Хасково.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 12 Септември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!