Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ VІ, кв.428 по плана на гр. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94Г-3810-2/02.03.2023г. е издадена Заповед №УТ-124/10.03.2023г. – за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VI, кв.428 по плана на гр. Хасково

С изменението на плана за регулация неприложената дворищнорегулациона граница на УПИ VI, кв.428 по плана на гр. Хасково с УПИ VII и УПИ IV, кв.428 да се постави в съответствие съществуващите имотни граници на ПИ 77195.716.413 по КК на гр. Хасково.

Вследствие изменението на дворищнорегулационния план на УПИ VI, кв.428 по плана на гр. Хасково се променят площта и границите на УПИ VII и УПИ IV, кв.428 по плана на гр. Хасково

Съгласно чл.135, ал.6 спирам действията по одобрения план в границите на изменението.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал 2 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ в срок от 14 дни пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 10 Март 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!