Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на УПИ Х-360, кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково

На основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. № 94Д-3830-5/20.10.2023г. е издадена Заповед №УТ-575/09.11.2023г. – за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ Х360, кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково.

С изменението на плана за регулация, източната и западната  дворищнорегулационни граници на УПИ Х360 , кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково да се поставят в съответствие със съществуващите източна и западна  имотни граници на имот с пл. №360 по действащия кадастрален план на с. Малево, общ. Хасково.

Вследствие изменението на дворищнорегулационния план на УПИ Х360, кв.41 по плана на с. Малево, общ. Хасково се променят вътрешните регулационни граници и площата на УПИ VІІІ359 и УПИ ХІ361.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от съобщаването й.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 20 Ноември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!