Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП - изменение на ПР на УПИ ХІV и УПИ ХV, кв.26 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. 94Р-3964-5/27.10.2022г. е издадена Заповед №УТ-577/11.11.2022г. – за разрешаване изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ХІV и УПИ ХV, кв.26 по плана на с. Стамболийски, общ. Хасково.

С изменението на плана за регулация дворищните регулационни линии на УПИ ХV да се поставят в съответствие с имотните граници на имот №150. Новообразувания ХV да се обедини с УПИ ХІV в общ урегулиран поземлен имот.         

При изменението на плана за регулация се променят очертанията на съседните УПИ ХVІ и УПИ ХVІІІ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

 

Файлове

Последна промяна: 15 Ноември 2022

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!