Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщение за издадена Заповед за изработване на КИП за обект: “Външно ел. захранване на ФЕЦ“ в УПИ ІІІ-25, кв.8 по плана на с. Стойково, общ. Хасково.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Хасково СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по вх. №94И-1091-8/23.11.2022г. е издадена Заповед №УТ-17/12.01.2023г. - за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Външно ел. захранване на ФЕЦ в УПИ III25, кв.8, с. Стойково, общ. Хасково“.

Проектът да се изработи в части:

1. Подробен устройствен план – допълването му с план-схема за електрозахранване

2.  Инвестиционен проект в необходимия обхват:

Проектът да се съобрази с характеристиките на строежа, одобрени с приетото задание.

Проектът да се изготви от правоспособни технически лица. Проектът да отговаря на изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони на МРРБ, Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Заповедта да се съобщи по реда на чл.124б, ал 2 от ЗУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 ал.1 от ЗУТ пред Административен съд Хасково.

Справка и допълнителна информация може да получите на тел. 038/603-362 и в стая №18 в сградата на Община Хасково на ул.“Михаил Минчев“ №3.

Файлове

Последна промяна: 17 Януари 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!