Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № РД-899/08.08.2023г. - отчуждаване на част от ПИ 77195.702.226

                                                          З  А  П  О  В  Е  Д

                                                                 

                                                                                  РД-899

                                                                       гр. Хасково 08.08.2023г .

 С Решение №275 /06.03.2009 г. на Общински съвет - Хасково е одобрен окончателен проект   за ПУП-план за улична регулация на жилищен район ,,Кенана“ – гр. Хасково, влязло в сила на 30.05.2010 г. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията  на чл.205, т.1 от ЗУТ. Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с Решение №275/06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково, според който с плана за регулация до северозападната граница на поземлен имот с идентификатор № 77195.702.226 по КК на гр.Хасково е предвидена улица с ширина 6.00 м. за осигуряване на транспортен достъп и лице на имота към улица. Планът за  уличната регулация не е приложен. За да бъде приложена уличната регулация , от поземлен имот с идентификатор  № 77195.702.226  е необходимо да бъдат отчуждени следните площи: 7 кв.м. към новопроектираната улица с идентификатор № 77195.702.1( о.т. 187 до о.т. 189) по  КК на гр.Хасково). Имотът попада в кв. 1024 по регулационния план на ж.р. „Кенана“.За целта, според чл. 21, ал. 1 от ЗОС се налага отчуждаване на части от имоти – частна собственост на физически лица за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта ,че предвидената улична регулация преминава през техните имоти. Придобитите имоти ще бъдат със статут на публична общинска собственост.

 На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Решение № 939 / 26.05.2023 г. на Общински съвет – Хасково за прилагане на улична регулация, чрез новопроектирана улица с идентификатор № 77195.702.1( о.т. 187 до о.т. 189) по  КК на гр.Хасково, находяща се в ж.р. „Кенана“, гр. Хасково, Община Хасково,

 

                                                                  ОТЧУЖДАВАМ

     

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

Собственик/

Собственици

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

№77195.702.226 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

942,00

7,00

частна

Тодор

Делчев

Христов

155,00 лева

 

 

 

 

 

Определеното в настоящата Заповед парично обезщетение ще бъде преведено от възложителя Община Хасково по посочена от правоимащото лице негова банкова сметка след влизане в сила на настоящата заповед.

Заповедта да се съобщи на правоимащото лице по реда на чл. 61 от АПК.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково и да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК, относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Август 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!