Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № РД-655/09.06.2023г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

                   З А П О В Е Д

                 

                       № РД-655

                                                 град Хасково 09.06.2023г.

 

 

На основание чл.44, ал.1, т. 8 ,ал.2, от ЗМСМА, чл.5, ал 4 и чл.6, ал.1, т.2 от ЗОЗЗ, във връзка с Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, чл. 4, ал.4 от Наредба 8121з-968 от 10.12„2014 год. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и Заповед на Директора на Областна дирекция ,,Земеделие“ № РД-04-61/02.06.2023г.,с оглед недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на сгради, селскостопански инвентар и земеделска продукция в земеделски земи и горски територии

                                                 

                                                    НАРЕЖДАМ:

 

  1. Обявявам за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на Община  Хасково периода от 02.06.2023 год. до 31.10.2023 год.
  2. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост" на посевите от житни култури на територията на Община Хасково.
  3. Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и; или осъществяват дейности в близост до тях, следва да спазват правилата и нормите на пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
  4. При възникване на пожари и нанасяне на щети в селскостопанските обекти, горските територии и земеделски земи и продукция, Кметовете на кметства и кметски наместници на територията на Община Хасково следва да подават информация в ОД „Земеделие” — Хасково.
  5. Настоящата заповед да се обяви на населението чрез поставяне на информационното табло на Община Хасково, и да се качи на интернет страницата на общината. Същата следва да бъде изпратена за сведение и изпълнение на всички кметове на кметства  и кметски наместници на  територията на Община Хасково.

   

    Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Зам. Кмета на Общината   -   Динко Тенев.

       

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ      /П/

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Юни 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!