Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № РД-464/09.05.2024 г. за отчуждаване на част от имот с идентификатор №15429.94.18 по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково

З  А  П  О  В  Е  Д

 

РД-464

 

гр. Хасково 09.05.2024г .

 

 

С Решение № 189/25.09.2020 г. на Общински съвет – Хасково, одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подобрен устройствен план – парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково.

С Решение № 298/26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163, находящ се в местност „Карамашатлък“ по КК на землище с. Големанци. Разположението на проектното трасе и сервитутните ивици са съгласно графичната част на проекта. ПУП-парцеларен план е изработен на основание чл. 110 , ал.1, т.5 във връзка с чл.126, ал.6 от ЗУТ. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията  на чл.205, т.1 от ЗУТ , Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково, одобрен с Решение № 298/26.02.2021 г. на Общински съвет – Хасково. Съгласно предвижданията на парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 от Поземлен имот с идентификатор №15429.94.18 по КК на землище с. Големанци, се отчуждават 127,00 кв.м. към Поземлен имот 15429.97.163 ( общински местен път ). За целта, според чл. 21 , ал.1 от ЗОС  се налага принудителното отчуждаване на  част от имот – частна собственост на физически лица за задоволяване на общински нужди , които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила ПУП-парцеларен план за разширяване на общински път с идентификатор 15429.97.163 по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково и поради факта ,че предвиденото разширение на общинския път преминава през техния имот .

 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Решение № 1027 / 08.09.2023 г. на Общински съвет – Хасково за разширение на общински път с идентификатор 15429.97.163, находящ се в местност „Карамашатлък“ по КК на землище с. Големанци в участъка до с. Горно Големанци, общ. Хасково

 

 

ОТЧУЖДАВАМ

     

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

НТП

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

Собственик/

Собственици

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

15429.94.18  по КК на землище с. Големанци, общ. Хасково

Селско стопанска територия

Нива

6161,00

127,00

частна

Васви Тасим Юсуф

 

Хамди Тасим Тасим

 

Ердинч  Хашим  Юсуф

 

Ирфан  Хашим  Юсуф

 

Сейхан Хашим Юсуф

 

Лютви Йозтюрк

 

като наследници на

 

Юсуф Хашимов Тасимов

 

 

1014,00 лeва

 

Определеното в настоящата Заповед парично обезщетение ще бъде преведено от възложителя Община Хасково по посочена от правоимащото лице негова банкова сметка след влизане в сила на настоящата заповед.

Заповедта да се съобщи на правоимащото лице по реда на чл. 61 от АПК.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково и да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК, относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ   /П/

       Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 9 Май 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!