Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление и приложение за отчуждаване на част от имот за прилагане на улична регулация на идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково

З  А  П  О  В  Е  Д

РД-1231

гр. Хасково 24.10.2023г .

 

 С Решение №275 /06.03.2009 г. на Общински съвет - Хасково е одобрен окончателен проект   за ПУП-план за улична регулация на жилищен район ,,Кенана“ – гр. Хасково, влязло в сила на 30.05.2010 г. След представяне на становище на Дирекция "Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции" при Община Хасково за наличие на условията  на чл.205, т.1 от ЗУТ. Община Хасково образува отчуждително производство по реда на Закона за общинската собственост, предвид наличието на влязъл в сила ПУП-план за улична регулация, одобрен с Решение №275/06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково. Със заповед №УТ-40/17.01.2023 г. на Кмета на Община Хасково е разрешено изработване на ПУП- план за регулация за поземлен имот с идентификатор 77195.703.45, находящ се на ул. „Синчец“ № 19 в кв.1039, ж.р.“Кенана“по КК на гр.Хасково. Планът за  уличната регулация не е приложен. Съгласно предвижданията на плана за улична регулация от Поземлен имот с идентификатор №77195.703.45 по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, се отчуждават 13,00 кв.м. към новопроектирана улица с идентификатор №77195.703.6(о.т. 343 , о.т. 344) по КК на гр.Хасково. Имотът попада в кв.1039 по плана за улична регулация на ж.р.“Кенана“ по КК на гр.Хасково.За целта, според чл. 21, ал. 1 от ЗОС се налага отчуждаване на част от имот – частна собственост на физически лица за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП) и поради факта ,че предвидената улична регулация преминава през техният имот. Придобитият имот ще бъде със статут на публична общинска собственост.

 На основание чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 2 от ЗОС, чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и Решение № 958 / 14.07.2023 г. на Общински съвет – Хасково за прилагане на улична регулация, чрез новопроектирана улица с идентификатор №77195.703.6(о.т. 343 , о.т. 344) по КК на гр.Хасково, находяща се на ул. „Синчец“ № 19 в кв.1039, ж.р.“Кенана“по КК на гр.Хасково, гр. Хасково, Община Хасково,

 

                                                                  ОТЧУЖДАВАМ:

 

Поземлен имот с идентификатор

Трайно предназначение

Площ на имота

/кв.м./

Площ за отчуждаване

/кв.м./

Вид собственост

Собственик/

Собственици

Пазарна стойност на площта за отчуждаване

№77195.703.45 по КК на гр.Хасково

Урбанизирана територия

820,00

13,00

частна

Янчо Бончев Караславов и Станка Георгиева Караславова

220,36 лева

Определеното в настоящата Заповед парично обезщетение ще бъде преведено от възложителя Община Хасково по посочена от правоимащото лице негова банкова сметка след влизане в сила на настоящата заповед.

Заповедта да се съобщи на правоимащото лице по реда на чл. 61 от АПК.

Копие от Заповедта да се постави на информационното табло на Община Хасково и да се публикува на интернет страницата на общината.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Хасково в 14-дневен срок от връчването й по реда на АПК, относно размера на обезщетението. Жалбата не  спира изпълнението.

 

 

За Кмет на Община Хасково

 

МАРИЯ ВЪЛЧЕВА /П/

Зам.-кмет на Община Хасково

Оправомощена съгласно Заповед №РД-1048/25.09.2023 г.

на Кмета на Община Хасково“

Последна промяна: 25 Октомври 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!