Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

№ РД - 447

 

Град  Хасково 30.04.2024 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 30.04.2024г. в изпълнение на заповед № РД-387/16.04.2024г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен адрес:

в гр. Хасково,  ул.“Георги Кирков “   № 76,вх.А,ет.3,ап.7 на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по Постоянен адрес от дата:   

ХРИСТО

ПЕТКОВ

СТОЯНОВ

09.05.2001г.

2.Да се заличи адресната регистрация по  Настоящ   адрес : 

в гр. Хасково,  ул.“Георги Кирков “   № 76,вх.А,ет.3,ап.7 на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по Постоянен адрес от дата:   

ХРИСТО

ПЕТКОВ

СТОЯНОВ

08.09.1997г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а,

ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1 и на интернет страницата на община Хасково.

 

      

За Кмет на Община Хасково:

 

ДИНКО ТЕНЕВ        / П /                                      

Заместник-кмет на Община Хасково

Оправомощен съгласно Заповед № РД-433/ 26.04.2024 г.

на Кмета на Община Хасково

 

 

 

 

Последна промяна: 30 Април 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!