Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

 

ЗАПОВЕД

 

РД-196

 

Град  Хасково 06.03.2024 година

 

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 27.02.2024г. в изпълнение на заповед № РД-146 /15.02.2024г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация    по Постоянен адрес :в гр. Хасково,  ул.“Сливница“   № 22,вх.Б,ет.3,ап.14  на  лицата  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по ПА и  адрес от дата:   

ДИМИТЪР

ПЕТРОВ

ДИМИТРОВ

18.07.2001г.

МАРИЯ

МИТЕВА

ДИМИТРОВА

18.07.2001г.

ПАВЕЛ

ДИМИТРОВ

ДИМИТРОВ

21.08.2002г.

 

 2.Да се заличи адресната регистрация    по Настоящ  адрес :в гр. Хасково,  ул.“Сливница“   № 22,вх.Б,ет.3,ап.14  на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация по НА и  адрес от дата:   

МАРИЯ

МИТЕВА

ДИМИТРОВА

------------------

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково, и чрез писмено уведомление на адреса на лицето, ако е известен.

            

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ  / П /

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 7 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!