Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД – 191

 

Град  Хасково 01.03.2024 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 27.02.2024г. в изпълнение на заповед № РД-77 / 23.01.2024г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по  Постоянен  и  Настоящ   адрес :

в гр. Хасково,  бул.“Александър Стамболийски“   № 3, вх.А,ет.3,ап.6  на  лицето  от  дати:

 

Собствено име

Бащино име  

Фамилно име   

Дерегистрация

по ПА и НА

адрес

от дати:   

БЮЛЕНТ

ЮРИЕВ

КЕКЬОВ

25.08.2020г.

30.01.2020г.

25.08.2020г.

 

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

 Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 6 Март 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!