Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД -100

 

Град  Хасково 29.01.2024 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 26.01.2024г. в изпълнение на заповед № РД-1443 /08.12.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по Постоянен и   Настоящ    адрес :

в с. Козлец,общ. Хасково  на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация

 по ПА  и НА адрес от дата:

ЕМРЕ

 

ГЮЧЛЮ

01.04.2021г.

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

                                   

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

Последна промяна: 30 Януари 2024

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!