Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед за заличаване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД

 

РД - 1584

 

Град  Хасково 28.12.2023 година

 

                На основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация, чл.140а, ал.3 и ал.4 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и протокол от извършена проверка на 22.12.2023г. в изпълнение на заповед № РД-1409 /27.11.2023г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1.Да се заличи адресната регистрация по Постоянен и   Настоящ    адрес :

в гр. Хасково,  ул.“Липа“  № 45,вх.Б,ет.3,ап.11 на  лицето  от  дата:

 

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

Дерегистрация

 по ПА адрес от дата:

Дерегистрация

по НА адрес от дата:

 

ГАЛЯ

ЯНКОВА

ГЕОРГИЕВА

18.01.2007г.

18.01.2007г.

 

 

Действията по т.1  да се извършат от отдел ГРАОН при Община Хасково по реда на чл.140а, ал.5 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданска регистрация.

            Настоящата Заповед подлежи на оспорване по реда на АПК пред административен съд Хасково, в 14 дневен срок.

            Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованото лице чрез информационното табло в община Хасково с адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1 и на интернет страницата на община Хасково.

                                   

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ / П /

Кмет на Община Хасково

 

 

Последна промяна: 28 Декември 2023

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Хасково.

Следвайте ни в социалните мрежи!